• Варна
  10°
  разсеяна облачност
  Влажност: 40%
  Вятър: 11m/s ENE
  611 лица са осъдени ефективно през 2018 г. във Варненско
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  съд

  Делата за 1 592 извършени престъпления са приключили в съдилищата на територията на област Варна през 2018 г. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 244 извършени престъпления. От тях за 621 престъпления – с ефективно осъждане, а за 623 – с условно осъждане. Делата за 22 престъпления са били прекратени, за 59 са завършили с оправдаване, а за 267 – с освобождаване от наказание.

  През 2018 г. в област Варна обвиняеми са били 1 591 лица, от които: ефективно осъдени са 611 лица, или 38.4% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 623 (39.2%) лица; освободени от наказателна отговорност са 271 (17.0%) лица; оправдани са 64 обвиняеми лица (4.0%); прекратени са делата на 22 лица (1.4%). Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Варна през 2018 г. е 1 234. От тях 31 (2.5%) са непълнолетни.

  През 2018 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления – 596, или 47.9% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 557, или 45.1% от общия брой на осъдените лица. В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията – 425, или 71.3% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 402 лица, или 72.2% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

  На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2018 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 325 извършени престъпления (26.1% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 360 лица, или 29.2% от общия брой на осъдените през 2018 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 68.3% относителен дял от престъпленията против собствеността и 17.8% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 222 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 251.

  През 2018 г. са наказани 78 престъпления против личността (6.3% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 70 лица, или 5.7% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 27 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 30.

  През 2018 г. са наказани 78 престъпления против личността (6.3% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 70 лица, или 5.7% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 27 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 30.

  През 2018 г. са осъдени за извършването на: престъпления против стопанството – 95 лица (7.7% от всички осъдени); документни престъпления – 62 лица (5.0%); престъпления против брака, семейството и младежта – 22 лица (1.8%); престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 22 лица (1.8%); престъпления против правата на гражданите – 16 лица (1.3%); престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 15 лица.

  Разпределението на осъдените през 2018 г. лица по пол и възраст е следното: Броят на осъдените мъже е 1 115, или 90.4% от общия брой на осъдените лица. Най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 – 39 години – 33.1% от общия брой на осъдените мъже; Осъдените жени са 119 (9.6%).

  В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2018 г. те са 982, или 79.6% от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителния дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (55.1%) и от 6 месеца до 1 година – 22.4% от всички осъдени на лишаване от свобода. Наказанието пробация е наложено на 162 лица (13.1% от всички осъдени), глоба – на 88 лица (7.1%), а обществено порицание – на 2 лица.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg