Промяна в проект дава възможност за допълнително финансиране в Странджа

Основните предизвикателства, които ще бъдат посрещнати с прилагане на воденото от общността местно развитие в програмен период 2014-2020 г. засягат необходимостта от създаване на заетост и използване на местния потенциал за растеж

Промени в проекта на Споразумението за партньорство, свързани с т.н. подход Водено от Общността Местно Развитие (ВОМР) ще дадат шанс на общините от района на Странджа да се борят за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа през новия програмен период. Това съобщи народният представител от ГЕРБ-Бургас Ивелина Василева, която сигнализира за редица слабости във въпросния текст, в който до този момент беше определен само и конкретно района на област Смолян като единствено допустим пилотен район. По този начин бяха пренебрегнати всички други райони, отговарящи на критериите, заложени в Общия регламент и в регламента за Общата Селскостопанска Политика за периода 2014-2020.

„Като народен представител от област Бургас съм сериозно обезпокоена за ситуацията в района на Странджа. От трибуната на НС отправих питания към министър Греков и към вицепремиера Златанова по този въпрос, след които така и не стана ясно на базата на какви критерии е направен избора на пилотен район Смолян. Не получих отговор защо са пренебрегнати други необлагодетелствани планински погранични райони, и по-конкретно районът на Странджа, който има нужда от концентрирана подкрепа на държавата”, коментира бургаският депутат от ГЕРБ Ивелина Василева.

През ноември ЕК изпрати своите коментари, в които са идентифицирани слабости, като например неправилно изчислена финансова рамка за програмен период 2014-2020, липса на концентрация на интервенциите, липса на ясна воля и визия за провеждане на ключови реформи, напр. в секторите здравеопазване, образование, води, транспорт и др. Комисията изразява и критики относно прилагането на подхода ВОМР.

„Като коментар по темата ЕК е посочила, че „Предварителното дефиниране на конкретната област Смолян за пилотен район за развитие на Водено от Общността Местно Развитие пренебрегва изискването за наличие на адекватна процедура за подбор.“.Този категоричен факт и направените промени са доказателство, че притесненията, изразявани от ГЕРБ, че не беше приложен принципът на равнопоставеност, са основателни. Правителството все пак се е съобразило с критиките. След отразяването на коментарите на ЕК е изготвен нов вариант на Споразумението за партньорство. Той бе публикуван за обществено обсъждане на 9 януари, като мнения и бележки ще могат да бъдат представяни до 31.01.2014г”, заяви народният представител.

Ивелина Василева коментира още, че  след направените промени, районът на Странджа например, който е изключително специфичен, заради ограничените възможности за развитие на животновъдството и липсата на икономически дейност, ще може да разчита на допълнително финансиране, защото обхватът на подхода е разширен. „Като народен представител ще продължавам да настоявам правителството да не обръща гръб на този район”.

Според новата редакция на текста на Споразумението за партньорство ВОМР ще бъде прилаган „отдолу-нагоре", така че местните общности да участват при формулиране, избора и одобрение на приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите. ВОМР ще се прилага на подрегионален териториален принцип – на ниво община, група от съседни общини или на ниво област, като предвиденият обхват на населението ще бъде между 10 000 и 150 000 жители.

Основните предизвикателства, които ще бъдат посрещнати с прилагане на воденото от общността местно развитие в програмен период 2014-2020 г. засягат необходимостта от създаване на заетост (вкл. алтернативна) и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството на живот и доходите на местното население. Предвидено е по 5% от целия ресурс както на Програмата за развитие на селските райони, така и на Програмата за морско дело и рибарство да бъдат предназначени за ВОМР.