КЗК отново отмени решение на Министерството на здравеопазването

Спечелилият обществената поръчка участник е избран незаконосъобразно

Комисията за защита на конкуренцията отново отмени като незаконосъобразно решение на един от зам.-министрите на здравеопазването, стана ясно от съобщение на официалния ѝ сайт.

Този път става дума за процедура по избор на изпълнители на обществена поръчка за доставка на лекарства.

Лекарствата се отпускат по реда на Наредбата за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост за 2014 година.

За изпълнител на поръчката е избрана фирмата "Алмус Фарма" ЕООД, срещу което "Софарма Трейдинг" АД е подала жалба. Според КЗК изборът действително е незаконосъобразен, тъй като в ценовата си оферта участникът "не се е придържал точно към условията на възложителя". В резултат на това предложената цена за милиграм от лекарството се разминава с изискванията.

в частта му по обособена позиция № 24.

"КЗК приема, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите е следвало да отстрани от процедурата „Алмус Фарма“ ЕООД по тази обособена позиция", се казва в съобщението на антимонополната комисия.

По тази причина тя връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите оферти на участниците съобразно мотивите в решението.