„Античното наследство на Тракия” на Международно туристическо изложение във Велико Търново

Община Стара Загора ще участва в Изложението „Културен туризъм“

Съвместно с общините партньори по проект „Античното наследство на Тракия” – Нова Загора и  Раднево, от 10 до 13 април 2014г., в старата столица ще бъде представен общият туристически продукт, който включва значими обекти от културно-историческото наследство, свързано с праисторията и античността, както и най-значимите събития от културните им календари.

На информационния щанд на общините партньори, с изготвените по проекта туристически пакети, пътеводители, брошури и карти, ще се предлага информация за възможностите за туризъм в района, интересни събития и места за посещения, настанителна база.

Проект „Античното наследство на Тракия“ се реализира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в изпълнение на Договор BG161PO001/3.2-02/2011/011.

Форумът се организира от Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов” и  Община Велико Търново, съвместно с Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. На нея традиционно се представят информационни центрове, неправителствени организации, туристически агенции, общини и културни институти от България и чужбина.

Министерството на икономиката и енергетиката официално подкрепя форума като важен за популяризиране на културния туризъм.