На 37 места ще продават дини и пъпеши

Документи се приемат от понеделник

На 37 места в Стара Загора ще се продават дини и пъпеши това лято. Кметът Живко Тодоров утвърди местата със заповед.

Разрешението за продажба се издава на основание подадено заявление по образец. Към заявлението се прилагат: ксерокопие на Удостоверение за регистрация на фирма от „Агенция по вписванията" или ксерокопие на Удостоверение за производител; удостоверение за липса на данъчни задължения издадено от НАП не по-рано от 30 /тридесет/ дни от датата на подаване на заявление за участие и удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора, издадено не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни от датата на подаване на заявление за участие.

Заявления се приемат от 8.30 ч. на 09.06.2014 г. до 16.00 ч. на 13.06.2014 г. по места в административните бюра. Търговец или производител може да участва само за едно от местата на територията на град Стара Загора. За местата, за които има повече от един кандидат, ще се проведе жребий в административното бюро на територията, на което се намира мястото.

Жребият ще се проведе на 18.06.2014 г. от 10.00 ч.