БАБХ с нови административни услуги

Българската агенция по безопасност на храните представи пет комплексни административни електронни услуги, които ще бъдат въведени в цялата страна. Услугите се разработват по проекта на Министерски съвет и ОПАК, „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Като следващ етап от проекта, предстои да бъдат обучени 300 служители от областните дирекции на БАБХ, след което ще бъде стартиран пилотен тестови период за предоставяне на услугите. В петте електронни комплексни административни услуги е заложена възможност за автоматизирано извличане на данни от регистрите на Агенцията по вписванията, ГРАО и МВР чрез Единна среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД) на Министерството на транспорта, информационните съобщения и технологиите за нуждите на електронното управление. По този начин се улесняват потребителите, за които отпада необходимостта да представят документи от тези регистри. Друг положителен ефект от въвеждането на тези услуги е намаляване на административните такси и времето за обслужване. 

Административната информационна система за комплексно административно обслужване (АИС КАО) в БАБХ ще предоставя достъп на гражданите до следните пет административни електронни услуги:
1. Регистрация на обекти за производство и търговия с храни;
2. Издаване на разрешение за търговия на едро, търговия на дребно и преопаковане на продукти за растителна защита;
3. Издаване/преиздаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата за регистрация на обекти и оператори, които не задържат фуражи на склад, упражняващи дейност по Закона за фуражите;
4. Издаване/преиздаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата за регистрация на оператори, транспортиращи фуражи, упражняващи дейност по закона за фуражите;
5. Регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми;