Детелина Николова настоява за спешни действия по прочистването на коритото на река Добричка

Кметът поиска спешна среща с областния управител Недко Марчев

Кметът на Добрич Детелина Николова настоява пред областния управител и кмета на Община Добричка за спешни действия по прочистването на коритото на река Добричка на територията на съседната община  

В писмо от 26 юни 2014 г. кметът на Добрич Детелина Николова поиска от областния управител срочна информация за състоянието на язовирите във водосборните зони, както и за тяхната експлоатация и контрол. В резултат на това областният управител Недко Марчев е назначил комисия и след проверка уведомява, че язовирите са включени в списък на потенциално опасните за 2014 г. Направени са предписания до кмета на община Добричка и до концесионерите на водоемите в община Добричка.

Областният управител информира още, че „що се отнася до високата вълна навлязла в Добрич от посока юг – югозапад поради липса на хидротехнически съоръжения /язовири/ количествата вода са от повърхностните води на водосборните зони”. В последващи писма от 15 юли 2014 г. до областния управител Недко Марчев и до кмета на община Добричка Петко Петков Кметът на Добрич Детелина Николова настоява за спешни действия по прочистване на коритото на река Добричка в съседната  община.

В писмата Николова информира, че вследствие на проливните дъждове от 19 – 20 юни са нанесени сериозни поражения на частни и общински имоти, разположени в непосредствена близост до коритото на река Добричка, преминаващо през територията на община град  Добрич. „Увредени са разположените в тях жилищни, обслужващи и производствени сгради, като някои от тях са негодни или опасни за обитаване.

Похабено е имущество, машини и съоръжения, материали и готова продукция. Нанесените щети са огромни за мащабите на икономиката и населението на Община град Добрич“, пише кметът. В писмата се казва, че  в търсене на отговор за причините, довели до бедственото положение в Добрич е проведена среща с представители на Секция „Водно строителство“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/- Регионална колегия /РК/ гр.Добрич. Като резултат от срещата са се очертали няколко основни извода.

Първият извод е направен предвид обстоятелството, че територията на Община град Добрич е вписана в територията на Община Добричка и дейностите по поддържане проводимостта на река Добричка би следвало да са обвързани - проектите да се разработват и изпълняват цялостно и едновременно на територията на двете общини.  Оттичане на водите, провеждани от коритото на реката през територията на община град Добрич, е в посока към пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ с.Врачанци, разположена на територията на Община Добричка. По сведение от специалистите по хидротехническо строителство през последните поне 20 години не е извършвано цялостно продълбаване и почистване на коритото на реката, в участъка от ПСОВ до околовръстен път ІІ-97, вследствие на което са се образували наносни запълвания, които намаляват скоростта на оттока, понижават височината на бреговете и при подприщване на водите се създават условия за разливи.

Наносните запълвания дотолкова са заличили коритото на река Добричка, че на определени места сервитутните зони се обработват от земеделски производители. По този повод кметът на Добрич Детелина Николова настоява спешно да се предприемат адекватни действия за възстановяване нормалната проводимост на река Добричка в посочения участък. Вторият извод касае двете направление от изток - водосборната област на територията на община Добричка с обхват с.Славеево, с.Поп Григорово, с.Полковник Свещарово, с.Полковник Минково, с.Победа и преливащите води от язовирите „Полковник Минково“, „Плачи дол-1“ и „Плачи дол-2“. Събраните водни количества преминават на територията на община град Добрич по дере „Сердика“ и се вливат в коритото на река Добричка. Второто направление е от юг - водосборната област на територията на община Добричка с обхват с.Богдан, с.Опанец, с.Драганово и други. Събраните водни количества преминават на територията на Община град Добрич по дере „Сердика“ и се вливат в коритото на река Добричка.

Кметът Детелина Николова очаква областният управител да се разпореди  кметовете и кметските наместници на населените места, разположени във водосборната област, да извършат необходимите действия по прочистването на коритото на река Добричка и прилежащите сервитутни и заливни зони, както и зоните на вливащите се в реката дерета, с цел да не се нанасят наноси, които да затлачват движението на водите през територията на град Добрич.

Становището на специалистите от КИИП-РК Добрич е, че следва да се направят предпроектни проучвания за възможността за ретензиране на високата вълна, посредством изграждане на необходимите хидротехнически съоръжения. Николова счита, че е необходимо спешно да се извършат предпроектни проучвания и геодезическо заснемане на коритото на река Добричка в участъка на земната корекция на реката.

Кметът на Добрич очаква съдействие от страна на областния управител за съвместни дейности за защита на населението на Община град Добрич и Община Добричка от бъдещи природни въздействия от подобен характер.

В тази връзка кметът на Добрич Детелина Николова поиска спешна среща с областния управител Недко Марчев.