Няма преливащи водни обекти в Плевен

Отчетено е леко повишение на река Янтра и река Русенски Лом

За Дунавския басейн е отчетено леко повишение на река Янтра и река Русенски Лом, като речните течения протичат в речните легла на реките, съобщават от Басейновата дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР). Към момента в БДУВДР – Плевен няма постъпила информация от областни и общински администрации за преливащи водни обекти.

Съгласно Закона за водите, при изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите уведомява предварително съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

Оперативното звено в МОСВ и в БДУВДР – Плевен е активирано. БДУВДР – Плевен непрекъснато поддържа връзка с общински и областни администрации на територията на Дирекцията и предоставя обобщената информация на Оперативното звено при МОСВ, предава "Фокус".