Важно! Правила за безопасност по време на отоплителния сезон

Съвети от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

С настъпването на отоплителния период нараства опасността от възникване на пожари, поради масовата употреба на отоплителни уреди. В тази връзка от "Пожарна безопасност и защита на населението" припомнят основните правила за недопускане на пожари:

Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение.

Същите се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.
Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.
Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.
Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им. 
Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях. 
При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.
След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.
Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.
При пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112.
При необходимост, да се извърши консултация със специалистите от съответната Районна служба ПБЗН по въпроси, касаещи пожарната безопасност.