Най-много са безработните в сферата на услугите, индустрията и търговията

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените - 59%

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през септември в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 197 безработни и равнището на безработица е 9,6%, с 0,9 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната.

Спрямо август 2014 година равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 252 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо община Николаево.
Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец септември продължи да намалява. Регистрирани са 4854 безработни. Равнището на безработица е 6,1%, с 0,3 процентни пункта по-ниско от това през август и с 4,4 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4749, равнище на безработица - 6,1 на сто; община Опан - регистрирани безработни 105, равнище на безработица - 16,7%.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2866 (59,0 на сто). Намалението спрямо предходния август е с 0,5 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 41,3 на сто през септември, 40,8 на сто предходния август. Нарастват безработните в младежка възраст (704 през септември, 687 предходния август). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 468 (9,6 на сто). Сравнението с предходния август показва увеличение с 0,5 пункта. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2380, с 5,5 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през август. Намалява с 5,9 на сто месечният брой на безработните над 50 години – 1770 в отчетния месец, 1881 през август.
С 19,5 на сто нараства броят на новорегистрираните безработни (632 през септември, 529 предходния август), като 295 (46,6%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (286), индустрия (152) и търговия (98).
Безработицата в страната през месец септември незначително нарастна и равнището й достигна 10,5%, с 0,1 процентни пункта по-високо от предходния месец.