Огнеборците съветват: Как да се предпазим от пожар


През зимния сезон инцидентите с отоплителни уреди зачестяват. Как да се предпазим от пожар в дома или офиса – вижте съветите на експертите от РСПАП –Бургас.● Ползвайте само стандартни отоплителни уреди и електрически прибори.
● Не претоварвайте електрическата инсталация и не подсилвайте изгорелите предпазители. Подменете ги със стандартни!
● Печките с твърдо и течно гориво да бъдат включени в стандартни комини и да отстоят от горими материали на 0,80 m, а тръбите им на 0,50 m, а когато подовата конструкция е горима,отоплителните уреди да се поставят върху негорима подложка.
● Не разпалвайте печките на твърдо гориво с горими течности, а за тези с течно гориво ползвайте само нафта, като се зареждат и палят в студено състояние.
● При използване на електрически печки, те да се поставят на разстояние 0,5 m отпред и 0,15 m отзад от горими материали.
● Не оставяйте без контрол печки с твърдо, течно и газово гориво и включени електрически отоплителни уреди (с изключение на топлоакумулиращите печки)
● Изключвайте ел. уредите след употребата им и при спиране на ел. напрежението.
● При използване на газови печки и уреди, задължително спазвайте инструкцията за експлоатацията им.
● Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.
● При експлоатация на котелни помещения не се разрешава:
- употребата на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими и горими течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация;
- подаването на гориво при загасени и неизстинали горелки;
- запалването на горелките на котлите с ръчни факли;
- запалването на горивната инсталация, работеща на течно гориво, без предварително продухване;
- работата при неизправна автоматика и контролно-измервателни прибори;
● При спиране и неритмична производствена дейност да се вземат допълнителни мерки за осигуряването на пожарната безопасност
● Изстинал продукт и замръзнали участъци по тръбопроводите се подгряват с гореща вода, пара, пясък или по други пожаробезопасни начини.
● Площадките за складиране на дървен материал, въглища, бутилки с горими газове, съдове с леснозапалими и горими течности се почистват от горими материали и тревна растителност или се покриват със слой от пясък или пръст.
● Не се допуска използването на открит огън на разстояние от взриво- и пожароопасни обекти, по-малко от 50 m.