Правителството публикува управленската си програма до 2018 г.

Управляващите са разписали приоритетите и целите си в 21 области

Министерски съвет публикува на официалната си страница Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., съобщиха от правителствената информационна служба.

В документа, състоящ се от 157 страници, са записани основните приоритети и цели на кабинета до 2018 г. Най-основните от тях са: запазването на върховенство на закона и утвърждаване на институции, работещи ефективно и прозрачно в интерес на гражданите и гарантиращи условия за достоен живот и личностно развитие.

По отношение на външната политика приоритети на правителството ще са:

- засилена интеграция на България в ЕС и НАТО. Запазване на външнополитическата ориентация и поетите международни ангажименти на страната на базата на националните интереси на България

- политики за насърчаване защитата на правата и интересите на българските граждани в чужбина на основата на нов закон за консулската защита, електронни консулски услуги и система за реагиране в случаи на бедствия и извънредни ситуации

- ефективна защита на правата и интересите на българите зад граница

- стимулиране разработването на ефективни културни и образователни политики към българите извън страната и историческите български общности в чужбина и активното им отношение към процесите в страната

- задълбочаване на евроатлантическите партньорства на България и двустранните й отношения с най-бързо развиващите се световни икономики

- политика на подкрепа за евроатлантическа интеграция на западните балкани при ясна защита на правата и законните интереси на българските общности там. Активно развитие на политиките на ЕС и на регионалното сътрудничество в югоизточна Европа и черноморския басейн

- подготовка на България за председателството на ЕС през 2018 г.

- съдействие за установяване на справедлив международен ред.

В областта на правосъдието сред основните приоритети ще са:

- приемане на дългосрочна стратегия за реформиране на правосъдната система, така че да се гарантира нейната независимост и справедливостта в обществото

- прекратяване на партийната намеса и лобисткото вмешателство в дейността на съда и прокуратурата; приемане на промени в закона за съдебната власт

- изпълнение на препоръките на К, посочени в докладите по механизма за сътрудничество и оценка

- осигуряване на широк консенсус за промяна на конституционния модел на съдебната власт, включително по отношение на времевата рамка, в която да бъдат приети конституционните промени, предвиждащи създаване на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет.

По отношение на икономиката и растежа първи приоритет ще е осигуряване на ускорен икономически растеж на българската икономика за гарантиране нарастването на доходите и социалните плащания на българските граждани.

Другите приоритети в тази област са:

- определяне на стратегическите приоритети в развитието на икономиката. бюджетно и икономическо планиране, което съвпада със 7-годишните периоди на финансовата рамка

- подкрепа за износителите и фирмите, създаващи иновативни продукти, развитие на българския бизнес и насърчаване на инвестициите в модерни и иновативни производства, които създават нови работни места

- подкрепа за създаване на инвестиционен фонд за високотехнологични производства чрез публично-частно партньорство и постепенно изтегляне на участието на държавата след успешното им развитие

- подобряване на бизнес средата в България за насърчаване на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители

- структурни промени за управление на туризма и извеждането му като приоритетен отрасъл чрез подкрепа от държавата и подобряване на туристическите услуги

- създаване на дългосрочна национална стратегия за туризма с насърчаване на всички туристически продукти, за които България има потенциал за устойчиво развитие

- ускорено въвеждане на електронно управление за оптимизиране на работата на администрацията, за прозрачност на публичните дейности и превенция на корупцията

- насърчаване на дигиталната икономика.Увеличаване на електронната търговия и разширяване на дигиталния пазар на стоки и услуги чрез: намаляване на законовите препятствия пред електронната търговия; гарантиране на сигурността на личните данни; защита на интелектуалната собственост

- опростяване на условията и ускоряване на процедурата по започване на малък и среден бизнес

- ограничаване на риска при фалит на малки и средни предприятия и на последствията за предприемачите. Насърчаване на втори шанс за предприемачество

- позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвеститори в сектори с висока добавена стойност

- намаляване на разрешителните, съгласувателните и лицензионните режими в случаите, където е възможно преминаването само към уведомителен режим

- защита на потребителите.

Правителството е разписало своите приоритети и в областите: публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред, младеж и спорт.

Цялата програма на правителството можете да видите тук