На всяка бензиностанция да има система за улавяне на бензиновите пари, реши МОСВ

До края на годината всички бензиностанции трябва да бъдат оборудвани със система, за улавяне на бензиновите пари (УБП), реши Министерството на околната среда и водите, съобщават от пресотдела на ведомството.


Състемата съответства на  Етап II на (УПБ) и представлява оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторните превозни средства по време на зареждането в бензиностанция, се казва още в съобщението. Бензиновите пари се прехвърлят в резервоар на бензиностанцията или се връщат към бензиноколонката за нова продажба.

 

Съгласно проучване на Европейската комисия като основен източник на бензен, признат за канцерогенно вещество от Световната здравна организация, са тютюневият дим, бензинови пари и отпадъчни газове от автомобили. Най-голям дял - 75-80% от тези източници има въздействието на бензиновите пари при зареждането на бензин.  Концентрацията на бензен в района на една бензиностанция може да надвиши средногодишната норма за опазване на човешкото здраве съгласно Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа от 7 до 10 пъти.  

 

Изискванията на Етап II на УБП важат за всяка нова бензиностанция. „Нова“ е бензиностанцията, въведена в експлоатация или е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти, има действащо разрешение за строеж или има одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие на или след 1 януари 2012 г., обясняват от министерството. Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди въвеждането й в съответствие.

 

Изискването е в сила и за всяка съществуваща бензиностанция. „Съществуваща“ е бензиностанцията, въведена в експлоатация или е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти, има действащо разрешение за строеж или има одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие преди 1 януари 2012 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП, но не по-късно от 31.12.2016 г.

 

При установяване от компетентния орган (Регионалните инспекции по околната среда и водите) на несъответствие с изискванията на чл.14а, ал.3 от Наредба №16 след 31 декември 2016 г., законодателството предвижда на операторите да бъдат налагани имуществени санкции, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух и принудителни административни мерки, съгласно чл.33а от този  закон.