МС одобри нов законопроект за физическото възпитание и спорта

Целта му е да отговори на новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност

Министерският съвет одобри внесения от министъра на младежта и спорта Красен Кралев проект за нов Закон за физическото възпитание и спорта и предложи на Народното събрание да го приеме.

Проектът за нов Закон за физическото възпитание и спорта беше представен за първо публично обсъждане на 18 април 2016 г. След отчетените препоръки от страна на спортни организации и експерти, както и на държавни администрации и общини, проектозаконът беше предоставен за повторно обсъждане на 12 юли 2016 г., а днес беше внесен за разглеждане и приемане от Министерски съвет.

Новият проект на Закон за физическото възпитание и спорта цели да отговори на новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност. Законопроектът предлага система за  регулация на спорта, която осъвременява и систематизира сега действащата нормативна уредба.

Законопроектът има 15 глави и 153 члена, а действащия закон - 12 глави и 69 члена. Систематизирани са и са разписани на ниво закон множество процедури, които в момента са разпръснати в различни нормативни актове, което затруднява тяхното прилагане.

Проектозаконът предвижда промени по отношение на възможностите за развитие и модернизация на спортните обекти и съоръжения, по отношение на статута, правата и задълженията на спортните организации и регламентира на ниво закон борбата срещу употребата на допинг в съответствие с Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта 2015 – 2024, която беше приета от МС миналата година. Законопроектът осигурява провеждането на държавната политика в сферата на спорта и засилва текущия контрол и изискванията към спортните организации.

Създава се възможност спортният клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид капиталово търговско дружество, като се запазва действащото сега правило финансиране с публични средства да могат да получават само спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Съществени изменения, които ще позволят да се ограничи съществуването на клубове-фантоми са изискването спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, както и задължението да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Изрично е предвидена възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката. Новата уредба на спортните федерации предвижда издаването на безсрочна спортна лицензия от министъра на младежта и спорта и засилен последващ контрол върху федерациите, притежаващи лицензии. Има нови изисквания по отношение на лицензирането на федерациите – трябва да имат най-малко 15 клуба за членове, регистрирани в 3 административни области, а в действащия закон изискването е за 7 клуба. Федерациите могат да получат финансиране с публични средства, ако имат не по-малко от 20 спортни клуба за членове или когато картотекиран от тях спортист е спечелил на олимпийски игри медал за Република България по съответния спорт.

Законопроектът цели да създаде условия за ефективно използване и качественото обновяване  на съществуващите спортни бази и за изграждането на нови при гарантиране на публичния или обществен интерес. Отчетен е фактът, че възвращаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна. В законопроекта е предвидено да има възможност за отдаване под наем и учредяване на право на ползване на спортни обекти и съоръжения държавна и общинска собственост за срок до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

По отношение на финансирането на дейности, свързани с развитието на спорта с публични средства, законопроектът отчита особеностите на действащото в момента законодателство на национално и европейско ниво в областта на държавните помощи.

След като проектът за нов Закон за физическото възпитание и спорта беше приет от МС, предстои внасянето му в Народно събрание и залагането му в програмата на Парламента.