В средата на мандата МОСВ отчита – инвестиция в здравето на над 4 млн. души

Размразихме спрените плащания по ОПОС: Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ мина през много трудности и драматични обрати. Плащанията бяха замразени в края на 2013г. в мандата на кабинета „Орешарски“. С писмо от 12 ноември 2014 г. Европейската комисия информира България, че плащанията по ОПОС се възобновяват. Това беше в резултат на възстановеното доверие и диалог с ЕК и предприетите мерки за подобряване на контрола.
Инвестирахме в здравето на над 4 млн. души с изградени 51 пречиствателни станции и 19 депа. Построихме шест подземни магистрали – 2600 км нова ВиК мрежа: Въпреки забавянето заради спирането на програмата, успяхме да приключим 198 строителни договора на стойност 3,344 млрд. лв. 2015-а беше годината с бум на строителството. Благодарим на общините и стоителния бизнес, които подходиха отговорно и не спряха работа по важни проекти, въпреки спряната ОПОС. В резултат изградихме 2600 км ВиК мрежа, което се равнява на над шест пъти дължината на магистрала „Тракия“ – т.е. изградени са 6 подземни магистрали. Както и 51 пречиствателни станции за отпадъчни води. Това гарантира по-добри условия на живот и услуги за хората, опазване на природата и по-добри условия за бизнес. Изградени са 19 модерни регионални системи за управление на отпадъците, които обслужват 74 общини с повече от 3,5 млн. граждани. Новите съоръжения гарантират здравословна среда чрез опазване на почвите, водите и въздуха.
Погрижихме се за чистотата на Черно море: от общо всички инвестиции по ОПОС, по морето са вложени общо 350 млн. лв. за три нови пречиствателни станции – две в новите квартали на Бургас и в Созопол, както и за разширяване на капацитета на други три – в Несебър, Поморие и Варна-Акациите. По морето са изградени над 230 км канализация и 142 км водопроводи. Преди тези пречиствателни станции, всичката мръсотия се е изливала директно в морето! Инвестициите означават здраве, чисто море, приходи и нови работни места в туризма, бизнеса, рибарството.
Благодарение на постигнатите успехи, в новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ успяхме да договорим с ЕК същия паричен ресурс – 3,5 млрд. лв. Сектор „Води“ е отново с най-големия ресурс – 2,339 млрд. лв., с които ще бъдат изграждани пречиствателни станции и базова ВиК инфраструктура.
Спасихме от фалит 8 общини с т.нар. фазирани проекти с 234 млн.лв. по новата ОПОС: Спасихме от фалит Шумен, Враца, Видин, Раднево, Варна, Тервел Ямбол и Банско. Тези общини изпълняваха проекти за ВиК и пречиствателни станции по старата ОПОС, които бяха забавени – къде заради лоши изпълнители, къде заради недостатъчен административен капацитет в общините. Ако не бяха отпуснати тези 234 млн.лв. от МОСВ, местните власти или трябваше да ги осигурят от собствените си бюджети, или при недовършване на проектите, трябваше да върнат вече получените над 260 млн. лв. И двата варианта са катастрофа за общинските бюджети.
Вдигнахме 5 пъти глобите за замърсяване на околната среда: По изричното настояване на министър Ивелина Василева санкцията за замърсяване на околната среда беше увеличена 5 пъти през 2015 г. – от 100 000 на 500 000 лв. Промяната в Закона за опазване на околната среда беше извършена, след разлива на бензин от „Лукойл“ в бургаския квартал „Долно Езерово“. До този момент максималният размер на глобата е налаган два пъти – на „Монтюпе“ заради замърсяване на въздуха на Русе и на ВЕЦ „Луна“ за екологичната катастрофа в р. Ботуня. На 1 април т.г. на „Лукойл Нефтохим“ беше наложена глоба от 250 хил. лв. заради замърсяването на въздуха на Бургас със сероводород.
Помогнахме на обсерваторията в Рожен: В периода 1 октомври 2014 – 30 септември 2016 г. ПУДООС реализира приходи от държавни такси в размер на над 119 млн. лв. и 4,2 млн. лв. от наказателни постановления, глоби и лихви. Парите отиват за екопроекти, сред които за спасяване на Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Отпуснати й бяха 150 000 лв., която имаше опасност да затвори врати. ПУДООС инвестира и близо 164 млн. лв. в проекти за ВиК мрежи и съоръжения в областта на третирането на отпадъците на 93 общини.
Общините ще получат пари за разработване на минералните извори: Държавата чрез МОСВ ще подпомага финансово общините, които стопанисват минерални извори на територията си, чрез новата пилотна програма за по-пълноценно използване на минералните води. МОСВ ще осигури до 50% безвъзмездно финансиране на общинските проекти за използване на минералните води за развитие на СПА или балнеотуризъм или като геотермална енергия за отопление на сгради и оранжерии. Ако за останалите 50% от инвестициите общините теглят кредити, държавата ще поеме и разходите им за лихвите по тях. Национална схема в подкрепа на общините за ефективното използване на ресурсите от минерална вода ще се администрира от Националния доверителен екофонд.
48,8 млн.лв. за саниране на 125 обекта в цялата страна: Със средства от Националния доверителен екофонд бяха изпълнени проекти за енергийна ефективност в цялата страна, които включват саниране на сгради, подмяна на дограми, изграждане на отоплителни инсталации и други. Бенефициенти са общини, болници, МВР-Велико Търново, БАН- Институт по оптически материали и технологии, Техническия университет – София и други.
Замразена бе наказателна процедура срещу България в областта на отпадъците: Благодарение на усилията на МОСВ и сериозния напредък на страната ни, през 2015 г. беше замразена наказателната процедура срещу България в областта на отпадъците. Тя бе стартирана през 2012 г. заради неизпълнение на Директивата за управление на отпадъците. През м.г. бяха закрити 54 стари депа. С проект на Оперативна програма „Околна среда“ се извърши рекултивация на още 38. Сега със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ започва закриването и рекултивацията на общинските сметища, които са обект на наказателната процедура. Със средства на предприятието вече се строи първа клетка на регионалното депо на Пазарджик. Беше доизградено и депото на Разлог, което ще обслужва близо 50 000 жители. То беше започнато в предишния програмен период на ОПОС, но поради дълги процедури и обжалвания не беше завършено в срок.
Единен орган пое контрола върху язовирите: С промени в Закона за водите, инициирани от МОСВ през 2015 г., бе създаден единен орган за контрол на техническото състояние на язовирите. Това е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която от 1 януари 2016 г. Осществява контрол за осигуряване на безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и за извеждането им от експлоатация до възстановяване на тяхната изправност. Регламентираха се ясно отговорностите на собствениците и операторите на всички съоръжения, както и санкциите и глобите в случай, че не ги поддържат в изправно състояние.