ЦИК определи начина за гласуване на инвалиди за предстоящите избори

Избирателите, които не могат да гласуват сами ще могат да бъдат придружени от посочен от тях човек

Централна избирателна комисия определи начина за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 26 март, съобщава сайтът на ЦИК.

Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. Пред тази секция е поставена табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Избирателят, с някой от посочените проблеми, удостоверява пред СИК самоличността си с документ. СИК вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък.

Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване/преграда за гласуване с машина, след което излиза, докато избирателят гласува.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Член на ЦИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.