Сметната палата отказа да завери отчета на Софийски университет

Животът

17-07-2017, 12:01

Снимка:

wikipedia

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Софийски университет получи дарение на стойност 75 хиляди евро

От 2012 г. насам Сметната палата установява повтарящи се съществени отклонения от приложимата обща рамка за финансово отчитане

Сметната палата изразява одитно становище – отказ за заверка, на финансовия отчет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г. Годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансово състояние и имущество на Софийския университет към 31 декември 2016 г., съобщиха в прессъобщение от Сметната палата. От 2012 г. насам Сметната палата установява повтарящи се съществени отклонения от приложимата обща рамка за финансово отчитане при одитите на годишните финансови отчети на Софийския университет. През последните 5 години те са заверявани:

– 2 пъти с отказ за заверка – за 2014 и 2016 г.
– 3 пъти заверка с резерви – за 2012, 2013 и 2015 г.

Липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения, са основна причина за допуснатите отклонения. В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ не е осигурена идентичност на информацията между данните в макета на обобщената оборотна ведомост, обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни. Сметната палата няма увереност кои са достоверните данни и какви са реалните им стойности. Има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др., да не се водят на отчет. Не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания – СЕБРА. По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други. Констатирани са нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой:

Не е извършено отчитане по отделни стопански области, в резултат на което получените средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, са осчетоводени в отчетна група „Бюджет“. За установените нарушения и отказа за заверка на Годишния финансов отчет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г. са уведомени: Народното събрание, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и Националната агенция за приходите. Сметната палата е дала срок от 6 месеца за изпълнение на неизпълнените препоръки, частично изпълнените и препоръките в процес на изпълнение, след което отново ще извърши проверка.