• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  Община Провадия успешно приключи проект за 499 хил. лева
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  „Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жителите на Община Провадия“ създава устойчив модел за хора в риск от социална изолация

  provadia
  Проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001 „Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жителите на Община Провадия“ , допринесе за постигане на общата цел на схемата за безвъзмездна финансова помощ – създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

  Заложи се на предоставянето на почасови услуги за лична помощ, услуги за комунално – битова помощ и услуги в подкрепа на социалното включване на територията на община Провадия по начин, който отразява индивидуалните потребности на ползвателите.

  Организирането и предоставянето на почасовите услуги в домашна среда беше в съответствие със специфичните цели на схемата, като допринесе за създаването на условия за включване на лица в неравностойно положение в активния трудов и социален живот. По този начин се намали риска от институционализиране на лицата в неравностойно положение , като се засили ролята на семейството и общността.

  Съответствайки на целите на схемата, проектът допринесе и за постигането на целите и приоритетите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, тъй като обезпечи в голяма степен правото на пълноценно участие в обществото и равните възможности, като насърчава социалната икономика и допринасе за икономическото и социално сближаване.

  Изпълнени дейности по проекта
  Дейност: Организация и управление на проекта: Екипът за организация и управление на проекта е сформиран със заповед на Кмета на Община Провадия и включва: Ръководител; Технически сътрудник и Счетоводител. Служителите изпълняват задълженията си по проекта в рамките на работното време, установено с основния трудов договор.
  Дейност: Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда– гр.Провадия: Проектът се явява продължение на Проект BG051PO001-5.1.04-0191-C0001 „Помощ в дома – другото семейство“. За персонал, предоставящ социалните услуги, са ангажирани безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
  Дейност: Обучение на наетия персонала: Проведено е въвеждащо обучение на асистентите. Извършен бе предварителен подбор, като целта на подбора бе да бъдат включени само асистенти, които не са преминали подобно обучение по други програми, финансирани със средства от ЕС или общността. В обучението се включиха 20 асистенти.
  Целта на обучението бе, асистентите да се запознаят с принципите на работа и изискванията които трябва да изпълняват, обща информация за социалните услуги, роля и задължения на асистента, действия при кризисни ситуации и др.
  Дейност: Информиране, консултиране и подбор на кандидат – потребители:
  Дейността се осъществи с цел осигуряване на достъп до кандидатстване за услугата, за всяко лице от определената в проекта целева група и обективна оценка на потребностите. Подбора на желаещите да ползва услугите се извърши на база подадено заявление и установена нужда от изготвена оценка на потребностите и при условията на недопускане на дискриминация. Оценката на потребностите отчита индивидуалната специфика на кандидат-потребителите по отношение на вида и степента на увреждане, дейностите за подкрепа и тяхната интензивност. По проекта са подадени 235 заявления от кандидат потребители на услугите и 185 заявления от кандидати за предоставяне на услугите като Личен асистент и Социален асистент.
  Дейност: Предоставяне на почасови услуги: През периода на предоставяне на услугите са назначени общо 123 асистенти, предоставили услуги на 145 човека. Предоставянето на почасови услуги за нуждаещите се лица от община Провадия е съобразено с изготвената оценка на потребностите. Потребителите ползваха следните услуги: – Предоставяне на почасови услуги за лична помощ – Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности. -Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица. От м. Септември 2016г., след проведен подбор, по проекта е включен и рехабилитатор, който предостави рехабилитационни услуги.
    Дейност: Извършване на строително-ремонтни работи: Изпълнени са ремонтни дейности: Текущ ремонт на помещения, находящи се на първи етаж в имот ЧОС с АОС№248/12..03.1999г., находящ се в гр.Провадия, ул. “Иван Вазов”, №16.
  Дейност: Закупуване на автомобил за нуждите на потребителите на услугите: След обявена и проведена поръчка по реда на ЗОП, е сключен договор, между Община Провадия и “Алианс Ауто Варна” ООД. Доставен е автомобил “Дачия лоджи”. Със закупения по проекта автомобил, потребителите на услугите се водят на преглед при лекар, на рехабилитация и за явяване пред ТЕЛК.
  Дейност: Информираност и публичност: Изработени са информационни брошури, плакати , папки, листовки. Публикувана е периодично информация на електронната страница на Общината, направени са публикации в медии, изработена е информационна табела. Проведени са начална и финална презентация на проекта.

  Проектът е Одобрен и финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

  БЕНЕФИЦИЕНТ:
  ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
  ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 499 120,00 лв.
  БФП: 499 120,00 лв.
  Проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001
  „Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване
  на жителите на община Провадия“

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg