Възможностите за трудова заетост на хората с увреждания разгледа Социалната комисия

Парите

21-12-2017, 12:58

Снимка:

Пресцентър Областна управа

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Безработните жени са намалели с 25 769 през 2016 г.

Съгласно Националния план за действие по заетостта за 2017-а

Днес се проведе заседание на постоянната комисия по социалните дейности,  водено от заместник- областният управител Валентин Колев.

Бяха разгледани възможностите за трудова заетост на хората с увреждания, съгласно Националния план за действие по заетостта за 2017 г. Целевата група, към която е насочен, са безработните лица с трайни увреждания, регистрирани в бюрата по труда и безработните, преминали успешно курс за лечение от зависимост от наркотици. Приоритетни са лицата с и над 71% намалена трудоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни и ментални увреждания. Сред организациите, които могат да бъдат работодатели по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания са областни и общински администрации, общински предприятия, дирекции „Социално подпомагане“, специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, дирекции „Бюро по труда“, частни и/или държавни предприятия и др. Периодът на субсидиране е до 24 месеца, като трудовото възнаграждение за 2017 г. е 300 лв. за лица със средно или по-ниско образование и 380 лв. за лица с висше образование. Основната цел е постигане на социална адаптивност и сигурност, както и подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора.

От проведения практически мониторинг на социалните услуги – държавно делегирани дейности през 2017 г. се направи извода, че те са ефективни и са постигнати много добри резултати. Сред добрите практики са осигурената достъпна среда в Центъра за обществена подкрепа в гр. Борово, предоставените услуги за деца в сградата на бившия Дом за медико-социални услуги в Русе, както и общото състояние на услугите по отношение на организирането на социални дейности, реинтеграция на деца и социално включване.

Като  слабости се отчете  неравномерното разпределение на социалните услуги и затрудненията при събиране на такси за ползването на съответните услуги от кметовете общини или определеното длъжностно лице.

През 2018 година се предвиждат три заседания на комисията, ще се постави акцент на изпълнението на общинските стратегии за развитие на социалните услуги на територията на областта, тенденциите на регистрираната безработица и заетост в област Русе през първото шестмесечие на идната година, както и възможностите за трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане и закрилата на детето.