Н. Димов: Приветстваме стратегията за предотвратяване на отпадъците от пластмаси

Мерките са от изключителна важност, защото целят повишаване на качеството на живот

България приветства приемането на Стратегията за предотвратяване на отпадъците от пластмаси. По време на Българското председателство ще бъдат проведени дискусии по различните законодателни и незаконодателни мерки, заложени в стратегията. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов по повод представянето на стратегията вчера, предаде ведомството.

„Пластмасовите отпадъци: европейска стратегия за опазване на планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на отраслите ни“ представлява незаконодателен документ на Европейската комисия. Целта е да се преодолее негативният отпечатък на пластмасите върху околната среда. Документът ще начертае мерки, които да доведат до насърчаване на разделното събиране и рециклирането на пластмасови отпадъци, както и до ограничаване изхвърлянето на пластмасови отпадъци в околната среда и предотвратяване навлизането на микропластмаси в морска среда. Ще бъде поставен акцент и върху производството и употребата на биоразградими и компостируеми пластмаси.

Мерките са от изключителна важност, защото целят повишаване на качеството на живот на гражданите чрез намаляване на замърсяването в околната среда. Те ще бъдат съпроводени и с конкретни предложения за стимулиране на инвестициите в иновативни решения и проекти. Българското председателство ще проведе заседания за дискусия на Работна група „Околна среда“ в Съвета на ЕС по отделните точки от документа. В рамките на заседанията и обсъжданията на стратегията, България като председател ще цели постигане на консенсус в позициите на държавите членки към оптимален баланс между необходимостта от намаляване на екологичния отпечатък на пластмасата, отчитайки икономическия, социален и здравен аспект на прилаганите мерки. Очаква се работа по формулирането и обсъждане на Заключения на Съвета по тази тема.

Стратегията предвижда повишаване на комуникацията и стимулиране на активното участие на гражданите в посока промяна на потребителските навици и по-голяма информираност в потребителския избор, популяризиране на ползите от разделно събиране и рециклиране, от използване на по-малко опаковки, отказване от използване на еднократни торбички и други еднократни пластмасови продукти и осъзнат избор към закупуване вещи и предмети, които са по-трайни и устойчиви във времето.

По отношение на пластмасите България е сред първите държави членки, които още през 2011 г. въведоха ограничителни мерки за пластмасовите торбички чрез заплащане на продуктова такса за брой. Мерките дадоха резултат още преди приемането през 2015 г. на европейска директива за намаляване потреблението на торбичките на ниво ЕС. В края на 2017 г., съгласно проучване на Евробарометър, 50% от българските граждани са се отказали от използването на пластмасови торбички за еднократна употреба.

По експертни оценки, в България се рециклират близо 40% от образуваните битови отпадъци от пластмаса, което е с близо 10 на сто над средното ниво за ЕС. Основната част от рециклираните пластмасови отпадъци от бита представляват отпадъци от пластмасови опаковки, за които са въведени европейски цели по оползотворяване. В страната е въведена разширена отговорност на производителя за отпадъци от опаковки наред с още 5 потока отпадъци. Първите стъпки в разделното събиране на отпадъците от опаковки, в т.ч. от пластмаса са от 2004 г. Към настоящия момент са обхванати 6, 4 млн. жители в 183 общини в системи за разделно събиране.

Страната ни постига всяка година европейските цели по рециклиране на отпадъци от опаковки. За 2015 г., при цел от 60 процента оползотворяване на общото количество опаковки, България е оползотворила 254 099 тона от 392 547 тона пуснати на пазара опаковки, което е 64,7 на сто. Целите по отделни материали също се постигат успешно, а при пластмасата резултатите са над средните за ЕС – за 2015 г. са рециклирани близо 61% от пуснатите на пазара опаковки от пластмаса при средно 40 процента за ЕС. Този резултат значително надвишава заложената директивна цел от 22,5%.

За третиране на отпадъците от опаковки са изградени 49 сепариращи инсталации, от които собственост на организациите по оползотворяване на опаковки са 27, а останалите на техни подизпълнители. Освен частните инвестиции, направени от организациите по оползотворяване в инсталации и системи за разделно събиране на отпадъци, с европейски средства по ОПОС 2007-2013 са изградени 11 сепариращи инсталации за битови отпадъци с общ капацитет над 730 000 тона. В настоящия програмен период – 2014-2020 ще бъдат изградени още 16 инсталации, за 6 от които вече са подписани договори. В допълнение към разделно събираните отпадъци от опаковки, тези инсталации ще позволят отделянето на допълнителни количества пластмасови отпадъци, които да бъдат рециклирани и оползотворени.

Страната разполага с достатъчен капацитет за рециклиране на отпадъците от всички основни материали като хартия, пластмаса, стъкло и метал. По отношение на пластмасата, например, са издадени разрешения за дейности по рециклиране на над 130 фирми с общ капацитет надхвърлящ 560 000 тона. При стъклото рециклиращите мощности надхвърлят 130 000 тона, а при хартията достигат общо около 180 000 тона.

Извън частните инвестиции от страна на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, основните инвестиции в инфраструктура по управление на отпадъците са по линия на европейските фондове. В настоящия програмен период на ОПОС по ос „Отпадъци“ са предвидени общо 562, 8 млн. лв., а до момента са обявени процедури на обща стойност 322,5 млн. лв. за инсталации за сепариране и рециклиране на отпадъци.

Друг източник на финансиране на инсталации за сепариране и рециклиране са натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, чиято цел е да се финансират дейности и съоръжения стоящи по-високо в йерархията по управление на отпадъците. Събраните от общините до момента средства са над 140 млн. лв.

МОСВ насърчава в тази посока за различни инициативи, планирани от институциите и от неправителствения сектор. Министерството е предприело действия срещите и събитията, които ще се проведат по наша инициатива и егида (125 в Брюксел, София и други страни) да бъдат проведени „без пластмасови продукти“.