Първа инвестиционна банка ще реализира проект „Развитие на знанието за управление на бъдещето“

Портфейл

30-04-2018, 17:47

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд

Първа инвестиционна банка АД подписа Административен договор за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05М9ОР001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент II.

Чрез договореното безвъзмездно финансиране Първа инвестиционна банка ще реализира проект „Развитие на знанието за управление на бъдещето“, който ще бъде с продължителност 14 месеца и предвижда обучението на 450 служители на банката по ключови компетентности „Общуване на чужди езици“ и „Дигитална компетентност“. Обученията ще се провеждат в градовете София, Варна, Бургас,Благоевград, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.

Целта на проекта е насочена към надграждане на знания и умения, създаване на мотивираща среда за постигане на по-високи резултати и повишаване способността на служителите да посрещнат динамичните промени в банковия сектор и актуалните бизнес потребности на банката. Чрез планираните обучения по проекта 450 заети лица в Първа инвестиционна банка ще повишат своята компетентност по отношение на някои от основните предизвикателства в банковия сектор – дигитализация на услугите и технологична модернизация, както и чуждоезикова комуникация в условията на все по-глобализиращ се банков бизнес.

Проект „Развитие на знанието за управление на бъдещето” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.