Община Пловдив избира екип за новото социално предприятие

Обявява конкурс за двама специалисти социални дейности и счетоводител

Община Пловдив обявява конкурс за избор на двама специалисти социални дейности и счетоводител в новото общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания в Община Пловдив”. Ще бъдат назначени и трима наставници и петима помощници на хората с увреждания.
Желаещите за участие в конкурса до 10.09.2018г. трябва да подадат заявление, автобиография по образец, документ за завършено образование и документ, удостоверяващ трудовия стаж в деловодството на Община Пловдив на адрес: пл. „Стефан Стамболов“ № 1,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 17.00 часа. С допуснатите по документи кандидати ще се проведе и интервю на следващ етап.
Конкурсът е във връзка със спечеления от Община Пловдив преди няколко месеца проект „Създаване на ново социално предприятие за хора с увреждания в Община Пловдив”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.
Проектът има за цел да подкрепи намерението на Община Пловдив да създаде ново социално предприятие, което да окаже едно значимо положително социално въздействие върху живота на хората с увреждания. Така общо 32 души с различни видове увреждания ще бъдат наети на пълен работен ден и на непълно работно време за период от дванадесет месеца. Те ще бъдат обучени да изпълняват различни видове операции, свързани с производството на промоционални текстилни торбички и магнити за хладилник. В допълнение са предвидени различни видове интервенции, с които да се подкрепи процесът на социална и професионална интеграция на целевата група.
Общинското предприятие е със седалище и адрес на управление: Пловдив, бул. ”Цариградско шосе“ №  102.
Какви са конкретните изисквания и повече информация за всяка една длъжност желаещите кандидати могат да прочетат на интернет страницата на Община Пловдив в раздел „Обяви“ -
http://www.plovdiv.bg/announcements/messages/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/, или ако се обадят на дирекция „Социална политика“ на телефон 032/623 714.