Еврофондовете – актуални възможности за финансиране на Вашия бизнес

Парите

26-10-2018, 12:40

Снимка:

eufunds.bg

Автор:

Мина Иванова

Всичко от Автора

Нова информационна кампания на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София)

С информационна среща в община Златица беше поставено началото на новата информационна кампания на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София). Кампанията е под надслов „Еврофондовете – актуални възможности за финансиране на Вашия бизнес“ и ще се проведе в периода 23 октомври-15 ноември във всички 22 общини на Софийска област.
По време на срещата в Златица бяха представени две отворени за кандидатстване процедури – „Насърчаване на предприемачеството“ и „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Лина Савова, експерт „Комуникация и информация“ разясни какви са изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, кои са допустимите сектори, дейности и разходи по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се реализира в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. В момента тече вторият краен срок за кандидатстване по нея, който е до 10-и декември и е с бюджет от 30 252 495.63 лева, стана ясно от презентацията. По процедурата са допустими кандидати, които са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум – 200 000 лева. По процедурата се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на кандидата и неговите продукти, разходи за визуализация.
Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, представи подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони. Мярката е отворена за кандидатстване до 07.12.2018 г. и е насочена към насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони, насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта, насърчаване на инвестиционните дейности и подкрепа за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Кандидатите по 6.4.1 имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности: инвестиции, насочени към развитие на занаяти; инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности; инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е 68 млн. евро. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е до 50%, като стойността ѝ за отделно проектно предложение не може да надвишава 391 160 лв.
В края на срещата беше представено какво друго ще се отвори за кандидатстване до края на 2018 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.