Димитър Николов: Бюджет 2019 е стабилен, без увеличаване на местните данъци и в подкрепа на образованието, околната среда и бизнеса

Прогнозната макрорамка на "Проектобюджет 2019" е 253 186 726 лв.

"За поредна година успяваме да сформираме стабилен бюджет, осигуряващ всички сфери на обществения живот без да се увеличава размера на местните данъци и такси за жителите на общината. Това каза при представянето на проектобюджета на Община Бургас за предстоящата година кметът Димитър Николов.

На срещата с медиите присъстваха всички заместник-кметове и експерти от отделните дирекции на администрацията.

"По всички направления имаме ръст. С приходите даваме възможност за  обезпечаване на нови дейности за града във всички направления. Добра традиция е всяка година да имаме акцент и заглавие. Тази година то е "Бюджет в подкрепа на образованието, екологията и бизнеса", допълни Николов.

 

Прогнозната макрорамка на "Проектобюджет 2019" е 253 186 726  лв.. За поредна година Община Бургас успява да сформира стабилен бюджет, осигуряващ всички сфери на обществения живот без да увеличава размера на местните данъци и такси за жителите на общината.

 

Общата субсидия за делегирани от държавата дейности по Закона за Държавния бюджет и собствени приходи за държавно делегирани дейности: 101 753 247 лв.

Дейности, финансирани с общински приходи: 112 051 206 лв.

Индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз: 39 382 273 лв.

 

БЮДЖЕТ В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОКОЛНА СРЕДА И БИЗНЕСА

 

I.             Нов подход в образованието в бургаските училища

Нов образователен модел се въвежда в бургаските училища през следващата учебна година паралелно с масираното обновяването на образователната инфраструктура.  

Три нови програми стартират в учебните заведения на Бургас: "Първокласно начало", "Активни и здрави", "Професии и бъдеще".

Проектът "Първокласно начало" включва - изцяло нови класни стаи за първокласниците в абсолютно всички училища в Община Бургас- от най- малкото село до най- голямото учебно заведение- 92 класни стаи.

Първокласниците, които ще пристъпят училищния праг през 2019- та година ще учат в напълно обновени, красиви и оборудвани с нови технологии класни стаи. Те ще бъдат с  нови антибактериални настилки, лед осветление, нови шкафчета, нови единични чинове, които могат да се конфигурират по различен начин и нови интерактивни дъски във всяка класна стая с възможности за използване и на електронни учебници и на електронен дневник;

Освен материалната база, не по- малко по важност е въвеждане на новите форми на работа в първи клас, което ще се предшества от обучение на всички учители за работа с новите технологии и новите методики за обучение.

Община Бургас е предвидила 1 000 000 лева, от които 800 000 за ремонт на класните стаи и 200 000 за електронно съдържание и обучения.

Община Бургас въвежда нова програма във всички бургаски училища. "Активни и здрави" е образователна програма, която включва - обновяване на дворните пространства, но и поредица от инициативи, които представят и ползите от активния и здравословен начин на живот. За спортни площадки - 800 000 собствени средства и 500 000 външни - общо 1 300 000 лева и 150 000 за инициативи, промотиращи активния и здравословен начин на живот;

"Професии и бъдеще" е програма за модернизиране на професионалното образование, както като инфраструктура, така и като професионални направления и свързаност с бизнеса;  За ремонтни дейности в професионалните училища ще бъдат вложени 4 700 000 лева. След налагането на новите професионални направления, свързани  с приложното програмиране,  ще бъдат обявени за прием нови специалности в областта на софтуерното поддържане на автомобила, «Електрически превозни средства" в Гимназията по транспорт и в Механотехникума  -в  областта на авиацията - "Авиационен техник".

Ще се разработи електронна платформа, която да свързва училището с бизнеса, където ще се предлагат ученически стажове и работни места за младите хора, завършили професионалното си образование.

"Детски научен център с планетариум" ще провокира интереса на учениците към природните науки с възможности за провеждане на учебни часове в които се експериментира, правят се  научни опити и постановки.

Довършване на започнатите инфраструктурни проекти -  детската градина в Черно море и училищната сграда в Горно Езерово общо на стойност 1 000 000 лева.

Увеличаване на средствата за издръжка на едно дете в детските градини за 5 и 6 годишните деца от 260 на 350 и за 3 и 4 годишните от 810 на 860 лева, за дете в яслена група - от 810 на 860, за дете със СОП- от 910 на 930 лв., като таксите, които ще плащат родителите остават непроменени.

С увеличаването на издръжката, детските градини ще получат с 450 000 лева повече и така те ще могат да осигурят още по- качествено хранене, по- добри учебни помагала; повече занятия на открито, по- добра програма за работа с децата със СОП и повишаване квалификацията на учителите. 

 

ОКОЛНА СРЕДА

 

Подобряване на качеството на атмосферния въздух

Община Бургас продължава да изпълнява и надгражда програми за чистота на въздуха:

-      Община Бургас стартира проект по Оперативна програма "Околна среда" за създаване на механизъм за подпомагане на всички домакинства в кв. Долно Езерово и други квартали без централно топлоснабдяване чрез подмяна на конвенционалните методи за отопление (изгаряне на дърва и въглища) с алтернативни и екологични такива - използване на устройства за отопление, отговарящи на специфични технически параметри, заложени в Директива 2009/125/ЕО за екодизайн - печки и котли на пелети, газ, климатици и термопомпи. Целта на проекта е да постигне подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в общината чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10), като резултат от използването на твърди горива за битово отопление на населението.  

-      Допълнително от реализацията на проект, финансиран по програма Life от прилагането на схемата за подмяна на алтернативни форми на отопление ще се възползват още около 2000 домакинства на територията на община Бургас.

-      Заделени са средства в бюджета за независим мониториг и оценка на качеството на атмосферния въздух.

-      Увеличен е бюджета за поддържане на чистота на улици и обществени пространства с цел намаляването на фините прахови частици чрез по- интензивно миене на улици, особено през активния летен сезон.

-      Подмяна на цялата система по сметосъбиране и сметоизвозване, включително подмяна на старите контейнери с нови, които ще позволят мерене на количеството отпадък. Цялостна подмяна на механизацията, която обслужва контейнери и механизацията за почистване на обществените територии-  изцяло нов автомобилен парк, отговарящ на стандарт Евро 6 на сметосъбиращата, извозващата и почистващата техника, което ще спести вредни емисии във въздуха.

 

ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НИСКОВЪГЛЕРОДНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

Отпадъци

Стартира изпълнението на проект за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регионалната система за управление на отпадъците - Бургас. Проектът предлага интегриран подход в управлението на отпадъците и прилага мерки, които са от по-висок ред в йерархията за управление на отпадъците. Анаеробната инсталация е с капацитет 30 652 т/год. и се състои

- от 8 бр. биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи към тях, както и мобилно оборудване;

- Инсталация за компостиране;

- Когенерационна система за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаза.

Предвижда се организиране на обща система за РСБрО, която включва   сметосъбираща техника и съдове за РСБрО: за Община Бургас за зелени и хранителни отпадъци

Проектът ще се изпълнява от Община Бургас в партньорство  с Община Несебър и Община Поморие.

 

Продължава изграждането на система от подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци.

 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни и многофамилни жилищни сгради:

Продължава изпълнението на следните проекти, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради, финансирани по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.:

Ø Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради

Ø Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас Основните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сгради намиращи се в историческия център на града. Четири от сградите са паметници на културата, 2 са ансамблов паметник на културата, 2 сгради попадат в охранителна зона на паметник на културата, а останалите 2 не са паметници на културата.

 

В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

ИНВЕСТИЦИИ В ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ

 

В резултат на направените инвестиции в довеждаща инфраструктура в Логистичен и индустриален парк Бургас и индустриална зона Българово през 2019 г. врати ще отворят 14 нови предприятия с нови 650 работни места.

И през 2019 г. приоритет ще бъде осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови производства.  

         Изчерпването на капацитета на свободните терени в Индустриален логистичен парк в промишлена зона Север налага да се търсят нови производствени терени. Затова през 2018 г. стартира  фаза 2  на Индустриален логистичен парк. На територия от 600 декара в Южна промишлена зона в Бургас ще бъдат обособени парцели от 20 до 160 дка. Това ще  даде възможност за привличането на нови инвеститори. До сега е изготвен подробен устройствен план на Индустриален логистичен парк - Фаза 2,придружен със схеми на линейната инфраструктура. В момента Община Бургас извършва засипване и подравняване на терена. Предстои сключване на договор за изработване на инвестиционните проекти за изграждане на линейната инфраструктура на зоната и преместване на подземна инфраструктура.

Във връзка с развитието на проекта за втора фаза на индустриалния парк, се предвижда ремонт на улица "Търговска" бивша "Комлушка низина", която обслужва съществуващите производствени и складови бази и в същото време по нея  ще служи като връзка с терена на новия индустриален парк. 

         Индустриална зона Българово е другата зона, където общината ще продължи да инвестира средства за изграждане на инфраструктура през 2019 г.  През 2018 г. започна изграждането на довеждащата инфраструктура, подземните комуникации. Изградена е основната инфраструктура. Зоната е захранена с електричество, изградени са довеждащ водопровод и канализация. Изградена е производствената база на първия инвеститор в зоната. Започна строителството на производствената база на чуждестранна фирма. Общата площ на зоната е 110 дка, като към момента 50% от капацитета й е запълнен. Закупени са терени от 5 компании - италиански производител на детайли за обувната промишленост, търговско-сервизни бази за земеделска техника, производство на ВИК продукти за канализационни мрежи, складова база за земеделска продукция.  Заявените инвестиции са в размер на  18 млн. лв.  

 Довеждаща инфраструктура и  до индустриални терени, посока кв. Ветрен:

През 2018 година беше изградена локална пътна връзка за осигуряване на достъп до частни терени с реални инвестиционни намерения. Осигурени са водопровод и ел. захранване. Фирма "Ригел" вече изгражда производствена база. В непосредствена близост започва строителство на производствена база на фирма за  IT  технологии. През 2019 г. Община Бургас ще продължи да инвестира в изграждането на инфраструктура в тази зона.

-         Зона ПЕТИ КИЛОМЕТЪР:

Община Бургас планира да бъдат инвестирани средства за подобряване на инфраструктурата в зона "Пети километър". Там се намират складови и търговски бази на фирми от малкия и среден бизнес. Подобряването на инфраструктурата ще подпомогне развитието на тяхната дейност.

-         Изработване на нов подробен устройствен план на индустриална зона Равнец

 

НОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТАЛ:

 

За улесняване на потенциалните инвеститори, през 2019- та ще се разработи инвестиционен портал. Той ще дава информация за  свободните индустриални и офис площи, редът и условията за сертифициране на инвестиционни проекти, облекченията, които са предвидени за сертифицирани инвеститори. Освен държавни и общински площи и имоти, ще се даде възможност да се публикува и информация за частни бизнес имоти.  Порталът ще съдържа информация за всички гимназии в града, специалностите в бургаските университети и инициативите, свързани с преквалифициране и идентифициране на кадри . За да се осигури бърз и лесен достъп до потенциални партньори, ще се доразработи  бизнес карта с информация за бургаските фирми, по сфера на дейност. Тя ще бъде отворена за всички, които работят на територията на общината и желаят да се включат и идентифицират.  Чрез портала ще се отговаря на запитвания,  свързани със стартиране на бизнес, разрешителни режими, икономическа и статистическа информация.

Програма за стимулиране на малки и средни предприятия чрез осигуряване на средства за обучителни програми по предприемачество, данъчни промени, възможности за финансиране по европрограми и други важни за бизнеса теми.

Програма за привличане и подкрепа на ИТ и аутсорсинг компанииИ през 2019- та г. ще се организират  летни офиси, ИТ академии и чуждоезикови обучения в Бизнес инкубатор Бургас, събития и състезания по ИТ, насочени към позициониране на Бургас като град с потенциал за развитие на ИТ и аутсорсинг индустрията. За осигуряване на висококвалифицирани кадри, съвместно с фирмите от бранша ще се разработят мерки за привличане на специалисти от страната и чужбина.

 

ИНФРАСТРУКТУРА

Община Бургас е предвидила средства за ремонт на улици във всички райони, които ще бъдат изпълнявани поетапно, съобразно необходимостта от подмяна и на подземната инфраструктура.

-                     През 2019 - та година ще отвори врати първият в Бургас Конгресен център. Той ще отговори на необходимостта на града от нови и с различна квадратура зали за форуми, изложения, пресконференции, експозиции, културни събития; 

-                     Продължава програмата за превръщане на старите училищни дворове в съвременни спортни площадки;

-                     Във връзка с предстоящото завършване на спортна зала Арена Бургас ще бъдат изградени пътни връзки към нея;

-         Старт на реконструкцията на ул. "Демокрация";

-         Реконструкция на ул. "Захари Стоянов";

-         Реконструкция на бул. "Проф. Яким Якимов" от кръгово кръстовище на входа на Бургас до кръгово кръстовище на КАТ;

-         Реконструкция на ул."Димитър Димов" в участъка от кръгово кръстовище за кв. Сарафово до хотел "Фаворит";

-         Предстои да започне ремонта на ул. "Г.Кирков" в участъка между ул. "Възраждане и ул. "Лермонтов";

 

-         Ще продължи ремонта на улици в ж.к. "Братя Миладинови" с цел осигуряване на по-голям брой паркоместа за крайулично паркиране и обособяване на нови паркинги;

 

-         Продължава ремонта на по- малките улици в ЦГЧ , между които улиците  "Фотинов", "Възраждане", "Успенска", "Гео Милев",  "Граф Игнатиев";

 

-         Община Бургас ще кандидатства по две програми за цялостен ремонт на ул. "Алеко Константинов";

 

-         През 2019 г. ще продължи изпълнението на проектите за реконструкция на улици и междублокови пространства финансирани по ОП "Региони в растеж";

 

-         Ново начало за Часовника - закупуване на нов механизъм и обновяване на прилежащото пространство около него;

 

-         Община Бургас ще кандидатства по проект за изграждането на Младежки център в к-с "Меден рудник" със зрителна зала за кино, концерти и театър;

 

-         Община Бургас ще проектира амфитеатрално пространство със сцена на открито в к-с "Меден рудник";

 

-                     Стартира изграждане на парк на миниатюрите в парк "Света Троица" /к-с "Славейков"/ с облагородяването на парка и  изграждане на храмов комплекс със средства от дарители;

-                     Община Бургас ще подпомогне ремонта на бургаската филхармония;

-                     Изграждане на система за видеонаблюдение в кварталите "Акациите", "Победа" и "Крайморие";

-                     Реализиране на проект за изграждане на буферен резервоар в квартал Сарафово, с цел предотвратяване на рискове от наводнения;

-                     Предстои да бъдат завършени строителните дейности по първия етап на укрепването на свлачището южно от  квартал Сарафово, представляващ брегоукрепителна дамба. Съоръжението освен защитна функция  играе и роля на свързващо звено  между Бургас  и кв. Сарафово.  По брегоукрепителното съоръжение ще бъде осигурена възможност за пешеходно и велосипедно движение, а сигурността на гражданите ще бъде гарантирана с осветление и видеонаблюдение;

-                     Местността "Ъгъла" е предвидена за урбанизиране, но към момента не са изградени мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура като първи етап ще бъде реализирано  осветление по трасето на временен път край брега от паркинга до брегоукрепителната дамба. По този начин ще бъде осигурен достъпът на гражданите до морския бряг и ще се създаде възможност за ползване на цялото трасе за разходки;

-         През 2019 г. община Бургас ще проектира и реализира нови 1000 паркоместа;

-         Съхраняване на автентичния дух и културния силует на ул. "Богориди":  Стартира  изпълнението на дейности по ремонт  на

фасади на сгради по ул. "Богориди". Предвижда се  поетапно да бъдат изпълнени    дейности по възстановяване на естетическите характеристики на уличните фасади на сгради.  Ще се изпълнят  мерки за опазване на съществуващата мазилкова декорация, облицовки, покривни покрития, обшивки и др. При изпълнение на ремонтните работи цветовото решение на фасадите, растерът и детайлите  на дограмата ще бъдат максимално съобразени с оригиналните характеристики на сградите. Община Бургас вече е възложила изготвянето на проекти за сградите по ул. "Богориди" между ул. "Възраждане" и ул. "Лермонтов". Процесът по проектиране продължава поетапно. Проектите ще бъдат предоставени на техните собственици за изпълнение  с указан срок за реализация. При неизпълнение на ремонтните дейности от собствениците същите ще се изпълнят от общината, като след това същата ще претендира собствениците на сгради да възстановят вложените средства;

 

ИНВЕСТИЦИИ В КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Библиотека и музей на съвременното изкуство

Стартира реконструкцията на сградата на бившето немско училище и превръщането му в модерен и атрактивен комплекс - библиотека и музей на съвременното изкуство. Музеят за Съвременно изкуство, освен експозиционни площи, музейна библиотека, зала за образователни курсове и лекционна зала, ще включва зона с ателиета и работилници за млади автори, зона със симултанна зала, лаборатория и кабинети. В библиотеката ще има детски отдел, читалня, хранилище, каталожна зала и малка зала за игри, информационен център, звукозаписно студио, дигитално студио и копирен център, отдел за заемане на книги за дома за възрастни, каталожна зала, методичен отдел, кинозала, отдел за комплектоване и обработка на фондовете, справочно-библиографски отдел и краезнание. В сградата ще бъде обособена още многофункционалната зала за изложби, концерти и срещи, с прилежаща лятна градина. В проекта се предвижда подземен паркинг.

Обновяване на Културен дом на нефтохимика

През 2019 г. ще стартира изпълнението на проект "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас", финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Предвижда се създаване на нова, индивидуална визия на сградата и изграждане на частична надстройка в зоната около главния вход, където ще се обособят две нови многофункционални зали и обслужващи помещения към тях. Пред фасадата ще бъде поставена нова ажурна конструкция, която да обвързва геометрията на старата сграда и надстройката. Проектното решение осигурява разнообразни по големина, височина и разположение зали за ползване както от Културния дом, така и за външни събития.

 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Инвестиционните намерения на Община Бургас са свързани с изпълнение на дейности за реконструкция, обновяване и социализация на културни обекти от национално значение.

 - Остров "Света Анастасия" - Утвърждаването на о-в Св. Анастасия като привлекателна туристическа атракция изисква  осигуряване на възможност за посещения на повече туристи в по-дълъг период през годината, включително и в преходните  сезони. Това  налага необходимостта да се предприемат допълнителни мерки по разширяване  и защита   на съоръжението. 

Същевременно  брегът на острова е подложен на силна морска абразия  и за съхраняването на тази културна, природна и историческа недвижима ценност изисква да бъдат предприети и необходимите мерки за брегозащита.

Община Бургас има инвестиционна инициатива да изгради брегозащитни и пристанищни съоръжения  като реализира дейности  за реконструкция и разширяване на съществуващ пристан за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия с цел защита на акваторията от опасни метеорологични условия.

 

Катедрален храм "Св. Св. Кирил и Методий"  С фасадната реставрация ще бъде изцяло завършено екстериорното решение  на

сградата и прилежащото пространство. Целта   е визията на храма, максимално да се доближи до оригиналното обемно-пространственото и художествено въздействие на една от най-значимите в градската територия сгради, архитектурно строителна и художествена недвижима културна ценност. Едновременно с фасадната реставрация се предвижда да се изпълни фасадно художествено осветление, както и озвучаване.

Изграждане на етно рибарско селище Ченгене скеле

Благоустрояване и изграждане на туристическа инфраструктура на Акве Калиде Термополис.

-  В процес на подготовка е проектно предложение, с което Община Бургас ще кандидатства за финансиране по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" за създаване и маркетиране на туристически продукт обединяващ значимите културно - исторически обекти на територията на града и общината.

 

ИНВЕСТИЦИИ В РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Ø Продължава изграждането на лодкостоянка в кв. Крайморие с финансиране по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и собствени средства на Община Бургас. Проектният капацитет на лодкостоянката е за общо 54 лодки с дължина от 9 до 12 м., от 6 до 9 м. и 6 м. Изпълнението на проекта ще доведе до изграждане на инфраструктура, с която ще се подобрят  условията на труд за местните рибари, ще се създадат условия за развитие на непромишления риболов в региона и съхранение на местните традиции.

 

Ø Изграждане на временно укритие на риболовни кораби - покрита лодкостоянка в Ченгене скеле за 40 плавателни съда.

 

Ø Изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие МИРГ "Бургас - Камено"

Продължава изпълнението Стратегията, като през 2019г. ще бъдат обявени следните мерки за подкрепа и финансиране на проекти на местните рибарски общности:

- Продуктивни инвестиции в аквакултурите;

- Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури;

- Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ.

 

 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1.      Продължава програмата за цялостно модернизиране на онкодиспансера  /КОЦ - комплексен Онкологичен Център/.

Тя включва:

-  строителство на нова сградата за разкриване на Отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия.

закупуване на Протонно емисионен томограф (ПЕТ- скенер) и SPECT-CT (гама камера )ПЕТ- скенерът открива тумори и метастази в меките тъкани, а SPECT-CT  тумори и метастази в костите. С тази апаратура, ще може да се диагностицира на практика всеки туморен процес в човешкото тяло.

изграждане и оборудване на нова Болница към "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД. Там ще се преместят всички отделения на КОЦ, които сега се помещават в УМБАЛ - Бургас. Това са отделенията по химиотерапия, хирургия, гинекология, урология и гастроентерология.

2. Продължава строителство и оборудването на сградата на Медицински факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Очаква се приключване на процедурата по акредитация.

3.  Създаване на условия за обучение на студенти и специализанти към УМБАЛ Бургас АД и развиване на академичността в Бургас.

4. Община Бургас бе първата в страната, която финансира програмата Инвитро и ще продължи и през 2019- та година да я подпомага финансово и логистично.

5. Община Бургас продължава да подпомага Звено "Спортна медицина", към "Медицински център 3- Бургас" ЕООД за подобряване условията за диагностика, лечение и рехабилитация.

6. Провеждане на кампания за превенции на социално значими заболявания в ясли, детски градини и училища и мероприятия свързани с подобряване здравето на младите хора.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 1. Разкриване на пет нови социални услуги по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".  В рамките на проекта ще започнат да функционират два дневни центъра за деца и младежи с увреждания, преходно и наблюдавано жилище за деца и младежи, център за обществена подкрепа за деца и семейства, с което ще се разшири кръга от социални услуги, предоставяни на територията на общината.

2. Изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени в к-с "Братя Миладинови", бл.42, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

3. Устойчивост на услуги в домашна среда "лична асистенция", рехабилитация, социални дейности и услуги за социално включване в общността или в домашна среда на деца и лица с увреждания.

 

4. Подпомагане финансово и логистично цялостната дейност на "Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие".   

5. Подпомагане дейността на юридически лица с нестопанска цел извършващи дейност в обществена полза, както и на физически лица със социални и здравни проблеми.       

6. Дофинансиране дейности в социални услуги в общността, от резидентен тип и институции за деца, лица, хора с увреждания и стари хора.

 

СПОРТ

1. Освен проявите и инициативите на национално ниво, община Бургас ще организира и престижни международни първенства и турнири по различните видове спорт. Най значимите от които са:

  • Международен турнир по плуване "COMEN CUP" за момичета 13/14 г. и момчета 14/15 г.
  • Европейско първенство по водна топка за юноши.
  • Общински Международен турнир по плуване "За голямата награда на град Бургас - Гран При"
  • Световна купа по художествена гимнастика група "Б".
  • Европейска отборна купа по тенис на корт за момичета до 16 г.
  • Международен турнир по плуване "Burgas Swimmin open"
  • Квалификация за Европейски и Рали шампионат.
  • Международен турнир по акробатика "Купа Бургас".
  • Детски футболен турнир "Зелен Бургас".
  • Фестивал на здравето и спорта.

Проектиране на нов общински футболен стадион в к/с "Меден рудник".

 

КУЛТУРА:

Проектът на "Програма за култура на Община Бургас за 2019" година включва финансиране за организиране на официалните празници, събития свързани с честването на исторически дати, годишнини, християнски празници и други.

 

В проектобюджет 2019 са заложени средства за съфинансиране на игрален филм за поетесата Петя Дубарова, който ще се снима изцяло в Бургас и вече има подкрепата на Националния филмов център.

През 2019 година ще продължи подпомагането на събития на независими културни организации и свободни артисти по Програмата за съфинансиране на културни проекти, както и подпомагането на събитията на бургаските писатели и поети (Есенни литературни празници, издаването на сп. "Море") и съфинансирането на книги, издавани от бургаски автори.

         Със средства в "Програма за култура - 2019" Община Бургас ще подкрепи провеждането на Международен фестивал на куклите, организиран от ДКТ - Бургас, Фестивал "Сребро в косите, песен в душите", организиран от бургаските пенсионери  и Фестивал на рибата и виното. Ще продължи съфинансиране на: изложби на бургаски художници, Ретропарад на класически автомобили, класически концерти, творчески вечери, Фестивал на документалното историческо кино, Международния конофестивал София филм фест и др.

         Традиционно средства са заложени за знаменна украса, за коледно-новогодишна украса и за организацията на Никулден - празника на града.

         Община Бургас ще стартира отново процедурите за изграждане на паметник на Александър Георгиев Коджакафалията.

          В проекто-бюджета за култура за 2019 година са включени и нови събития за финансиране и съфинансиране - фестивали, симпозиум, изложби, които допълнително ще обогатят културния живот на Бургас.

Община Бургас има идея през 2019 година да реализира Скулптурен симпозиум за градска среда, който ще допринесе за обогатяване и естетизиране на главните улици в града ни.  Програмата на симпозиума ще бъде обогатена с допълнителни събития: лекции, майсторски класове, прожекции на филми и др. Всичко това ще се случи  благодарение на отличното ни партньорство с новооткрития филиал на Националната художествена академия в Бургас.

Други нови събития:

 Мултикултурен фестивал "Заедно в Бургас",

Уличен Арт фестивал "Летни улици". Първият ще представи културните традиции на етносите в Бургас - фолклорни, кулинарни, музикални, литературни, а вторият ще създаде лятно музикално и театрално настроение,

Лятна изложба-  Културен център "Морско Казино".

Чешката изложба "Mini Wonders". Тя показва както съвременния дизайн на детски играчки, така и дизайни, датиращи отпреди сто години.

Лятна творческа резиденция на о-в "Св. Анастасия" съвместно с Чешки културен институт - София,

Лятна китарджийница Известни български китаристи в различни музикални стилове ще свирят заедно с желаещи да се обучат, за да обменят техники и опит.

И през 2019- та г. Община Бургас ще продължава да организира и подкрепя събитията: Бургас танцува,  Дни на Австрийската култура и изкуство,  July Morning, Фестивал на пясъчните скулптури, Бургаски музикални празници "Емил Чакъров", "Джаз в Бургас,  Burgas Jam, "Бургас и морето", Метъл фест, Международен фолклорен фестивал, С книга на плажа, Национална изложба на цветя с международно участие "Флора Бургас" и много други.