ОИЦ - Благоевград представя процедура за проекти за управление на отпадъците

Могат за кандидатстват общини, НПО-та и фирми

Областният информационен център в Благоевград организира информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.
Процедурата е насочена към управлението на битови отпадъци и чрез нея се цели формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците, прехода към кръгова икономика в България и за подпомагане постигането на рециклиране на 50% от битовите отпадъци до 2020 година.
Допустими кандидати са общини, юридически лица със стопанска цел и юридически лица с нестопанска цел. Задължителните дейности, които трябва да бъдат част от всеки проект, са  изпълнение на демонстрационен проект и кампании за популяризиране на резултатите от проекта.
Общият бюджет на процедурата е 9 779 150 лв. Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро). Максимален срок за изпълнение е 18 месеца.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 август т.г., 18:30 ч. чрез ИСУН 2020.
Информационната среща за представяне на процедурата ще се проведе на 24 юли (сряда) от 11:00 часа в офиса на ОИЦ-Благоевград и е отворена за всички заинтересовани лица, включително медии.