• Варна
  16°
  разкъсана облачност
  Влажност: 87%
  1/5 от лекарите във Варна са до 35 години
  Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

  Лекар, доктор

  Осигуреността на областта с медици е над средната за страната

  В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Варна практикуват 2 383 лекари. Лекарите по дентална медицина са 583, като 403 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 048, от които 1 756 медицински сестри и 348 акушерки, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

  В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 1 104 лекари, 1 563 медицински специалисти по здравни грижи, от които 1 072 медицински сестри.

  В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 950 лекари, 485 лекари по дентална медицина и 743 медицински специалисти по здравни грижи. Най-голям е делът на лекари, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (319 лекари) и работещи в индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ (284 лекари).

  В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2019 г. на основен трудов договор работят 329 лекари, 98 лекари по дентална медицина и 742 медицински специалисти по здравни грижи.

  Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари в област Варна по пол и възраст е следното: мъже са 913 (38.3%), жени – 1 470 (61.7%). Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 703, или 29.5%. Младите практикуващи лекари (до 35 години) са 489, или 20.5%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 394, или 16.5%.

  В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите – 284, или 11.9% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология – 138 (5.8%), Акушерство и гинекология – 135 (5.7%), Спешна медицина – 128 (5.4%), Анестезиология и интензивно лечение – 123 (5.2%), Педиатрия – 115 (4.8%).

  Осигуреността с лекари в края на 2019 г. за област Варна е 50.7 на 10 000 души от населението и е по-висока от средната за страната (42.6 на 10 000 души от населението).

  Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.8 до 62.8 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2) и Пловдив (51.0).

  Осигуреността с лекари по дентална медицина е 12.4 на 10 000 души от населението, а с общопрактикуващи лекари – 6.0 на 10 000 души от населението.

  Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 666 легла. В сравнение с края на 2018 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд намалява с 0.1%.

  Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници са 6 с 2 053 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 20 до 1 384 легла.

  Към 31.12.2019 г. специализираните болници в област Варна са 10, от които 9 – за активно лечение с 493 легла и една – за рехабилитация със 120 легла.

  Осигуреността на населението в област Варна с болнични легла в края на 2019 г. е 567.4 на 100 000 души от населението (776.8 средно за страната), при 566.6 на 100 000 души в края на 2018 година.

  Към 31.12.2019 г. заведенията за извънболнична помощ в област Варна са 164 с 98 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

  Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. в област Варна тези заведения са 11 с 281 легла, като най-голям е броят на хосписите – 5 с 186 легла. В сравнение с 2018 г. броят на другите лечебни и здравни заведения намалява с един, а легловият им фонд – със 7.0%.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  info @ varnautre.bg

  За Varnautre.bg