БАКБ разширява активите си с 14 %

В края на септември 2020 г. активите на  Българо-американска кредитна банка достигнаха

1 757  хил. лв., което представлява ръст от 13.82% сравнено с третото тримесечие на 2019 год.  Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 14.50%. За разглеждания период, банковата система отбелязва 8.94 % годишен ръст в привлечените средства.

Банката продължава да разширява  кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица. Постигнатото увеличение от 17.12% за едногодишен период превишава над четири пъти средния ръст на банковия пазар по този показател ( 3.95 %).

В края на септември 2020 год. БАКБ отчита 8.07% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки  нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове. Резултатът е завиден на фона на спада, отчетен от банковия пазар (-5.21 %) и се дължи преди всичко на  увеличаването на приходите от лихви с 4.65% до 35.792 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс е с  -13.58% до 4.666 млн. лева.

В резултат на настъпилите промени в пазара на таксите и комисионните, и негативните последици от пандемията COVID-19, през третото тримесечие се наблюдава спад на нетния доход  от тях, като намалението средно за системата е  -8.17%. Нетният доход  от такси и комисионни на БАКБ намалява с едва 3.01 %, благодарение на разширяващата се клиентска база и  трансакциите, извършвани през дигиталните канали, които банката  традиционно развива. 

Несигурността породена от COVID пандемията, намира отражение в увеличените разходи за обезценки, които представляват своеобразен буфер за устойчивото представяне на БАКБ и през следващите периоди. Подобно е и поведението на целия банков пазар.

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 9.150 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват спад от -10.22% спрямо третото тримесечие на 2019 год.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст  от 6.02%  спрямо третото тримесечие  на 2019 г. и 6.60% спрямо края на 2019г.,  гаранция за  устойчивото развитие на банката.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori   в секция „Връзка с инвеститорите“.