Осигурителен календар за август 2011

Парите

01-08-2011, 14:59

Снимка:

Архив

Автор:

ВарнаУтре

Всичко от Автора

Кодекс за социално осигуряване

10 август

Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за юли 2011 г.

10 август

Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

31 август

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юли 2011 г.

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 август

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юли 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 август

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юли 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 август

Внасяне  на отнасящите се за месец Юли 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:

-  лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.

Закон за здравното осигуряване

10 август

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юли 2011 г. 

10 август

Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 август

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юли 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.

10 август

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юли 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 август

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юли 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

31 август

Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец юли 2011 г.

31 август

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец юли 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

10 август

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юли 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 август

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Юли 2011 г. (първият работен ден след 20 август 2011 г. е 22 август 2011 г.).

20 август

Подаване от НОИ на:

- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица,  обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и

- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Юли 2010 г.

(първият работен ден след 20 август 2011 г. е 22 август 2011 г.)

31 август

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Август 2011 г. задължителни осигурителни вноски.

31 август

Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Юли 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).