Сделки с имоти и съмнителни наеми взеха главата на областния

Мисия Варна

06-11-2012, 15:04

Снимка:

Личен архив на Данчо Симеонов във ФБ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Докладът на сметната палата вече е официално публикуван.

Спорни имотни сделки и наеми на павилиони за улична търговия са основните нарушения, които Сметната палата е констатирала в работата на Данчо Симеонов и екипа му, преди да се стигне до смяната му с Коста Базитов. Това съобщава днес vnews.bg като се позовава на публикувания преди часове одитен доклад на държавните ревизори.

Одитът обхваща периода 1 януари 2010 г. – 30 септември 2011 г. При проверката са анализирани и оценени областите бюджетен процес, възлагане на обществени поръчки и имущество, определени след извършена проверка на риска.
За 9-месечието на 2011 г. Областната администрация реализира приход в размер 733 080 лв., което е 125% изпълнение. Най-голям дял отново имат приходите и доходите от собственост – 47%, т.е. 347 751 лв.
При проверката одиторите обаче се натъкват на следния факт: Областната администрация на Варна не е акумулирала приходи от ползването на имоти, публична държавна собственост, както и от поставянето на преместваеми обекти, по смисъла на Закона за устройство на териториите, под 3 кв. м върху държавна собственост в управление на губернатора. Причината – възприета практика, при която не се разглеждат молбите за поставянето им…
Направените разходи от Областна администрация през 2010 г. са в размер на 1 098 242 лв., а към 30.09.2011 г. – 708 387 лв. Те са в съответствие с нормативните изисквания, но според държавните ревизори е допуснато извършване на разходи, без да е осъществен предварителен контрол за законосъобразност.
Одитът отчита още, че областният управител е създал организация за провеждане на процедура по реда на ЗОП за възлагане на малка обществена поръчка по Наредбата. При сключването на договорите обаче не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност.
Без забележки одиторите приключват проверката по организацията за отдаването под наем на морските плажове, които са изключителна държавна собственост. Същата оценка екипът на губернатора Симеонов получава от ревизорите и по отношение разпореждането с държавните ведомствени жилища.
Доста по-различно изглеждат обаче нещата по отношение на разпореждането с няколко други имота, публична държавна собственост: Екипът на Сметната палата е категоричен, че Спортен комплекс “Черно море” и стадион “Черно море” се ползват незаконосъобразно, в това число и поради неприключили процедури за отдаването им под наем. В Областната администрация не постъпват приходи от въпросните имоти, пише в доклада. От одита на Сметната палата става ясно, че областният управител по това време Данчо Симеонов не се е съобразил със становището на Министерството на физическото възпитание и спорта. В случая със Спортен комплекс “Черно море”, който е отдаден със заповед на Симеонов за безвъзмездно ползване за 20 години на четири зали – „Академик”, „Приморец”, „Владислав” и „Меридиан”, две бази – материално-техническа база „Колоездене” и възстановителна база „Спорт”, от ведомството на Свилен Нейков веднъж казват, че имотът трябва да се отдаде възмездно и втори път отказват да съгласуват заповедта на областния управител, която не е съобразена с първоначалното становище. Въпреки това проверката показва, че те се ползват активно в нарушение на нормативните изисквания. За капак, сградите, описани в актовете да публична държавна собственост, които са на стойност близо 15 млн. лева, не са застраховани, което създава рискове за тяхното опазване.
Стадион “Черно море” пък се ползва, извършва се търговска и рекламна дейност, без законни договорни отношения, констатирали на място ревизорите от Сметната палата. Процедурата за отдаване под наем не е приключила, в държавната хазна не постъпват приходи, а , както и в случая със спортен комплекс “Черно море”, сградите не са застраховани. От проверката става ясно, че Данчо Симеонов е задвижил процедура отново за безвъзмездно отдаване в противоречие със становището на Министерството на физическото възпитание и спорта.В преписката не са приложени и доказателства, че стопанисващите базата на основание на договор от 2000 г., с който срокът за ползване е удължен на 10 години, са плащали някога символичния месечен наем от 497 лева.
Практиката на удължаването на незаконосъобразни договори е обогатена и с анекс към договор за отдаване под наем на имот на юридическо лице с нестопанска цел, което е регистрирано в частна полза, а не с общественополезна дейност.
Стопанисването на държавната собственост се оказва Ахилесова пета в управлението на екипа “Симеонов” в проверявания период:
В Областната администрация не са прилагани ефективни контролни процедури, при което е допуснато отдаване под наем на имоти, държавна собственост, без провеждане на търг по реда на ЗДС. За тях са подписвани споразумения за ползване, без да се сключват договори за наем.
Пак без договори за наем Областната управа е давала държавни имоти за поставяне на преместваеми обекти над 3 кв. м, по смисъла на ЗУТ. За тях също няма търгове и договори за наем, което е нарушение на изискванията на нормативната и на вътрешната уредба, установяват ревизорите.
Комисията по управление на имоти и вещи, публична и частна държавна собственост, към Областната управа не е спазила регламентираният срок към 30.09.2011 за сключване на договори за пожизнено ползване на имотите с правоимащите лица на основание параграф 65 към ЗИД и Закона за държавната собственост, гласи резюмето от одиторския доклад.
Без спазване на процедурата за съгласуване на договора за отдаване под наем и без мотиви за нуждата въобще да бъде обявена такава процедура, е случаят с имот от 1590 кв.м. в Морската градина. Имотът в историческото ядро на Приморския парк от август миналата година се ползва срещу 81 стотинки на кв.м. месечен наем от фирма “Паркплейс” ООД. Тя обаче е втората спечелила в търга. Първата – “Дик Дик” ООД, се отказва да наеме имота срещу 5000 лева и тази възможност е дадена на следващия кандидат. Проверка на vnews.bg показала, че общото между двете фирми не е само в участието им за наемане на един и същ имот.
Като изключим нереализираните съгласувателни процедури сделката е законосъобразна.
Слабо място в дейността на Областна администрация в ревизирания период се оказват и преместваемите обекти под и над 3 кв.м. , разположени основно в Морската градина. Установено е, че през 2010 г. са издадени 21 разрешения, а през 2011 г – 16. Проверяващите са категорични, че те са без правно основание, тъй като не областният управител е компетентното лице, което има право да ги издава. Освен това е било редно за тях да бъде обявен търг. От доклада става ясно, че за обектите не са сключени и договори за наем, което лишава хазната от сериозни приходи.
Срокът за изпълнение на многобройните препоръки в одитния доклад е 3-месечен. Новият губернатор – Коста Базитов. ще трябва да реши дали да оповести имената на фирмите, които въртят бизнес в малки и по-големи държавни площи без договори за наем и са ги получили без търг.