КЗК отмени общественa поръчкa на ВиК

Животът

31-07-2013, 13:31

Автор:

varna.utre.bg

Всичко от Автора

Търгът за избор на фирма за проверка на водомерите във Варна ощетявал потенциални участници

Комисията за защита на конкуренцията отмени обществена поръчка за извършване на проверка на водомери във Варна, съобщава Money.bg.

За невалидно е обявено решение на управителя на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и периодични проверки за точност".
Въз основа на установените факти КЗК намира, че при откриване на оспорваната обществена поръчка възложителят е допуснал нарушения, които са съществени и водят до необосновано ограничаване на кръга от потенциални участници в процедурата.
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, а възложителят е поставил условието участниците да предложат извършване на проверка на всички водомери - с класове на точност А, В и С. На това изискване обаче отговарят само две фирми, които имат разрешение и за трите класа. Ако изискването за проверка на всички видове водомери отпадне, шанс да се включат биха имали много повече фирми. Така например, само за клас А разрешителни имат над 20 фирми.
Констатациите на КЗК следва да се вземат предвид от възложителя при откриване на нова процедура със същия предмет.

Комисията за защита на конкуренцията отмени още решение на кмета на община Долни Чифлик, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик".

По жалбата на „Миг-Маркет" ООД проучването показа, че оценителната комисия не е мотивирала преценката си защо счита за неприемлива писмената обосновка на участника по отношение предложения срок за изпълнение. В протокола не се съдържа информация, от която да може да се направи заключение, че помощният орган е осъществил цялостен анализ на всички факти и обстоятелствата, изложени в шест точки в представената от участника обосновка. Комисията е обсъдила и приела за нереален само един фактор от посочените от жалбоподателя, без да е разгледала другите изброени обстоятелства.

КЗК намира изложените от страна на комисията мотиви за непълни, недостатъчни и некореспондиращи с изложеното в обосновката, а възраженията на жалбоподателя в тази насока за напълно основателни. Според решението работата на оценителната комисия се е отразил и върху законосъобразността на обжалваното решение на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап ново разглеждане на документите в Плик № 2 от офертите на участниците при спазване на мотивите, изложени в решението.