БЧК обучава безработни за социални асистенти

Животът

07-11-2013, 17:27

Снимка:

БЧК

Автор:

Платена публикация

Всичко от Автора

Приключи проект „БЧК в помощ на трудовата интеграция чрез професионална квалификация на неактивни лица”

Областният съвет на БЧК – Варна приключи проект „БЧК в помощ на трудовата интеграция чрез професионална квалификация на неактивни лица” на стойност 81 620.84 лв. с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.

Основната цел на проекта бе интегриране на лица от целевите групи на пазара на труда, възстановяване на трудовите им навици и повишаване на конкурентоспособността им посредством обучение за придобиване на професионална квалификация „Социален асистент”, възможност за последващ стаж и осигуряване на заетост по придобитата специалност.
В рамките на проекта бяха подбрани 36 неактивни лица от община Варна, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, които преминаха обучение за част от професията „Социален асистент” – грижа за възрастни. Обучението включваше теоретични и практически модули в рамките на 300 учебни часа. Успешно завършиха 35 курсистки и получиха удостоверение за придобитата квалификационна степен.

От завършилите професионалната квалификация 31 социални асистенти бяха включени в последващ 3-месечен стаж към Център “Домашни грижи” на Областния съвет на БЧК – Варна. По време на стажа всеки стажант полагаше грижи за двама потребители. Това даде възможност на практика да се приложат придобитите знания и умения и да се придобие реална представа за същността на професията. Най-високата оценка за тяхната работа бе дадена от самите потребители в благодарствените писма, получени в БЧК.

В резултат реализиране на проекта 35 лица получиха нова професионална квалификация за „Социален асистент”, 31 лица положиха успешен тримесечен стаж. Всички стажанти преминали практиката изразиха желание да продължат да упражняват тази професия. Очакван резултат от реализиране на проекта бе и стимулиране на готовността на неактивните лица да продължат и за в бъдеще този процес на собствено усъвършенстване и учене през целия живот, което да доведе до тяхната икономическа и социална стабилност в дългосрочен план.

*Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОС на БЧК - Варна носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятества не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.