Съдът: Кметът има право да забрани колите в Морската

Ново решение категорично определя спорните зони като парк с алеи

Ново решение на Административния съд във Варна ясно и точно определя територииите на север на Зоопарка като парк и регламентира правото на кмета на града да забрани движение на автомобилите по алеите там. Позицията на магистратите от петък е по повод жалба на собственика на ресторант "Хоризонт" - „Овърсийз-Хоризонт” АД. Съдът вече веднуж отхвърли жалбата на дружеството срещу забраната за движение на коли в Морската. След това обаче делото беше върнато обратно във Варна от Върховния административен съд. Това стана повод собствениците на имоти в някогашната местност "Салтанат" да обявят, че наредбата на кмета е отменена и знаците, забраняващи влизането на коли по алеите, трябва да бъдат премахнати.

Според новото решение обаче делото е било върнато, защото от жалбата на тъжителя не ставало еднозначно ясно дали желае преустановяване на действия на длъжностни лица от ОД на МВР-Варна и „Общинска полиция” или на действия на Кмета на Община-Варна по контрол за спазване на забраната за движение на МПС по алейната мрежа на територията на м-ст „Салтанат”. След като това е сторено, варненските магистрати обстоятелствено мотивирът отказа си да уважат жалбата на „Овърсийз-Хоризонт” АД.

Според тях от предоставените по делото скици, извадки от ОУП и от кадастрална карта на Варна за част от територията на „Приморски парк”, местност „Салтанат” и Договор за безвъзмездно предоставяне на управление на имоти – изключителна държавна собственост № 182/26.04.2012 г. сключен между Областна администрация – Област Варна и Община-Варна, става ясно, че спорните откъм достъп имоти са с функционално предназначение за обществен парк, като промяна във функционалното предназначение е недопустима.

"С разпоредбата на чл.31,т.4 от Наредбата за обществения ред на Община Варна (достъпна на официалния сайт на Община-Варна) се забранява движението и паркирането на МПС в паркове, алеи, детски площадки, зелени площи и пешеходни зони. Съобразно чл.67 от Наредбата, контролът по изпълнението й се възлага на длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета на Община Варна и на служителите на Областна дирекция “Полиция” - Варна. Съгласно т.3 от Заповед № 4170/11.11.2013 г. и Заповед № 4171/11.11.2013 г. на Кмета на Община-Варна, за които не е спряно допуснато по закон предварително изпълнение, охраната и контролът на обществения ред на територията на Приморски парк се осъществява от служители на МВР , служители на отдел „Опазване на обществения ред” и Общинска полиция. Предприетите и извършени действия по контрол за спазване на забраната за движение на МПС на посочената територия, са съобразени с разпоредбата на чл.31,т.4 от Наредбата за обществения ред, т.е. извършват се на основание на административен акт. Видно от представените от ответника доказателства, територията на местност „Салтанат” е част от територията на „Приморски парк” с начин на трайно ползване „Обществен селищен парк-градина”. Установява се, че по приетия Общ устройствен план на Община-Варна територията е в устройствена категория „Територии за озеленяване” и е обозначена с индекс „ЗП”-устройствена зона на градски паркове и градини за широко обществено ползване. Посоченото дава основание да се приеме, че територията на местност „Салтанат”, включително и алейната й мрежа попадат под забраната на чл.31,т.4 от Наредбата за обществения ред, т.е. движението и паркирането на МПС извън установения разрешителен режим със Заповед № 4170/11.11.2013 г. и Заповед № 4171/11.11.2013 г. на Кмета на Община-Варна би осъществило нарушение на Наредбата. Предприетите и извършвани контролни дейности, както от упълномощените от Кмета на Община-Варна служителите на МВР, така и от тези на „Общинска полиция” са нормативно обосновани.
Действията на Кмета на Община- Варна по контрол за спазване на забраната за движение на МПС съобразно регламентираната с Наредбата за обществения ред, са от категорията на правните действия и свързани с правомощието му да определи компетентните за извършването му лица", е записано в разпореждането.