Ограмотяват 3400 възрастни през 2014 година

Вкарват допълнителни часове по български за малцинствата

План за действие за 2014 година  в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 — 2020 година прие Министерският съвет. Той предвижда развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастните с цел осигуряване на достъп до пазара на труда. В него през тази година в курсове за ограмотяване ще бъдат включени 3 400 неграмотни и слабограмотни лица.

В приетия план са включени дейности, насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността - предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Ще бъде осигурено провеждане на професионална подготовка в реални работни условия на 16 000 ученици от системата на професионалното образование и обучение и осигуряване на стаж на 2 367 безработни младежи до 29-годишна възраст. За изпълнение са предвидени и дейности, свързани с обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и за придобиване на ключова компетентност на 49 514 заети и на 13 218 безработни лица. Планира се провеждане на изследване сред работодателите и изготвяне на първа прогноза за потребностите от работна сила с определени характеристики до 2020 г.

Ще бъдат осигурени ресурси за развитие на младите таланти, за разширяване обхвата на децата и учениците, включени в целодневна организация на учебния процес, както и за допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин. За повишаване на качеството на образованието е планирано обучение за повишаване на квалификацията на повече от 22 000 учители.