190 пазачи наема държавата за охрана във Варненско

Субсидираната заетост е за срок до 8 месеца при пълно работно време

190 безработни ще бъдат назначени на длъжност "Пазач - сътрудник по опазване на обществения ред". Програмата "Сигурност" се осъществява съвместно с МВР и Областните администрации. Целта е да се намали безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред в населени места, където няма териториално звено на МВР.

На разкритите работни места ще се назначават безработни лица на длъжност "Пазач - сътрудник по опазване на обществения ред". Субсидираната заетост, осигурена по програмата е за срок до 8 месеца при пълно работно време.

Подборът на кандидатите се извършва от работодателя (областна администрация) по изготвен от бюрата по труда списък с подходящи безработни лица, съгласуван с поделенията на МВР.

Работодателят, съвместно с органите на МВР, ще провеждат инструктаж на наетите по програмата лица, след което ще предоставят идентификационна карта на всяко лице, с която ще се легитимира при изпълнение на трудовите си задължения.

 За област Варна са одобрени 190 работни места, които са на територията на общините Ветрино (42 работни места), Вълчи дол – (74 работни места), Девня (8 работни места) и Провадия – (66 работни места). Очаква се одобрените кандидати да започнат работа през месец юни.