Безработицата във Варна намалява, не стигат сезонните работници

Търсят и трима лични асистенти за хора с увреждания

Равнището на безработица във Варна през април е 4.3% при 4,9% за предходния месец. В сравнение със същия период миналата година равнището на безработица е с 0,5 пункта по-ниско (4.8% за април 2013 г.). Намалението на дължи на по-големия брой постъпили на работа в реалната икономика във връзка със започването на активния туристически сезон.

Безработицата във Варненска област през април е 7.8% и спада с 0,6 на сто спрямо предходния месец по данни на Националния статистически институт.

Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта са 17336 – с 1300 лица по-малко от предходния месец (18636 безработни за март 2014 г.).
В община Варна броят на регистрираните безработни през месеца е 7476, с 1064 по-малко от предходния месец (8540 са безработните лица през март 2014 г.).

През месеца в бюрата по труда от областта са заявени 1782 работни места. На първичния пазар са обявени 1314 работни места, със 120 повече от предходния месец.

По-голямата част от местата - 73,2% (962) са обявени от работодатели от частния сектор. Местата за сезонна заетост са 604, с 245 повече от миналия месец.

Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (689). Следват търговията (130), преработващата промишленост (89), административни и стопански дейности (64), операции с недвижими имоти (59), транспорт (57), доставяне на води, канализационни услуги и управление на отпадъци (47), строителство (46).

По програми за заетост са обявени 465 работни места. От тях 227 са по НП "От социални помощи към осигуряване на заетост", 3 по НП "Асистенти на хора с увреждания (личен асистент)", 32 по браншови програми и 199 по други програми за заетост. Останалите 4 работни места са по проект "Подкрепа за заетост".