Общината решава кой ще плаща за незаконните къщи

Тече процедура и за това кой ще събаря

Година след като промени в ЗУТ прехвърлиха на Общините отговорността за незаконните постройки от 4-та до 6-та категория, Община Варна обяви обществена поръчка за избор на фирма, която да поеме разрушаването - срокът за закупуване на документи за търга изтича утре.

Сега общинските съветници пък трябва да приемат и правилата за това кой ще плаща за премахването на градежа без редовни документи.

Собственикът на сградата и строителят да си делят разходите по събаряне на незаконни постройки. Това предвижда проект за наредба за принудително изпълнение по премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на общината, внесен от кмета Иван Портних. Според направеното предложение, "Премахване на незаконен строеж" представлява разрушаването до кота "терен" или до пълния обем на извършеното незаконно строителство.
Разрушаването става за сметка на лицето, което е собственик на терена или извършителя на незаконния строеж, като ако те не са едно и също физическо или юридическо лице си делят солидарно направените разходи по събарянето. Ако събарянето е частично, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено при необходимост от конструктивен проект.

В тридневен срок от изтичането на срока за доброволно изпълнение се извършва проверка за което се съставя констативен протокол. В едномесечен срок от съставянето му, длъжностни лица, упълномощени от общината провеждат предварително проучване, относно начина на премахването, които определят и срока за изпълнение и необходимите средства.

Резултатите се оформят в протокол, след което се определя датата и часа за принудителното изпълнение на заповедта по събаряне и за което се уведомяват всички заинтерисувани лица. Преди самото събаряне, обектът се огражда със сигнални ленти, след което се пристъпва към разрушаването му, след прекъсване на водоснабдяването и електричеството.

Ако имуществото не е извадено, се пристъпва към освобождаване на обекта от него, като то се поставя на съхранение в склад, определен от кмета.

След промените в ЗУТ кметът Иван Портних делегира дейностите по контрол на незаконното строителство на районните кметове. Те трябваше да извършат цялата процедура по установяване на постройките без документи, да издирят собствениците, да им връчат актове, да проследят процедурата по обжалване и доброволно събаряне.

Ангажиментът да премахне останалите сгради, чиито собственици, макар и в нарушение, отказват да ги съборят, остава на общинската администрация. Така след доброволното събаряне в Гъбената махала във "Владиславово" и предстоящото утре в "Максуда", Община Варна ще престъпи към принудително разчистване след като за това бъде избран изпълнител и бъдат уточнени правилата за събаряне.