Новото сметище осигурява работа за безработни от Стожер

Кметът Детелина Николова се среща с безработни жители от селото

Кметът Детелина Николова ще се срещне утре с избраните безработни жители, които ще бъдат назначени от оператора на депото – Консорциум „РСУО – Добрич“ на длъжност „Сортировчик“. Тези работници ще обслужват съоръжението за сепариране и ще разпределят материалите за рециклиране по вид и цвят, съобщават от община Добрич.

Регионалното депо в землището на с. Стожер е най-големия от 4-те инфраструктурни обекта, които предстои да бъдат въведени в експлоатация в рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки на 24 септември Община град Добрич сключи договор с Консорциум „РСУО – Добрич“ за изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци”.

Изпълнението на дейностите включва приемане на отпадъци по кодове, третиране, мониторинг. Поддържане на системи, машини и съоръжения, механизация, сгради и конструкции на територията на обекта, в т.ч. осигуряване на спомагателни материали и горива, заплащане на ел.енергия и такса за водоползване;

Операторът ще започне дейността си още преди въвеждане на обекта в експлоатация – работниците и служителите на обекта ще преминат обучение за работа с технологичното оборудване на обекта.