Общината търси нов шеф на сватбите и погребенията

Конкурсът е по документи и събеседване

Конкурс за нов управител на общинската форма за сватби и погребения "Обреди" провежда местната администрация във Варна. През декември дългогодишният шеф на фирмата Любчо Любчев напусна поста си по здравословни причини, а за временно изпълняващ управител бе назначен контрольорът на "Обреди" Христо Станев. 

Поради тази причина общината прави конкурс. Той е по документи и чрез събеседвани. Изискванията към кандидатите не са кой знае колко големи. Те трябва да са с висше образование и да имат общ трудов стаж не по-малко от 13 години, от които 2 години като ръководители. Трябва да представят и концепция за развитие на "Обреди" в обем до 10 машинописни страници.

В обявлението повече е наблегнато на това какви не трябва да са мераклиите за поста. Те трябва да не са осъждани като пълнолетни за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отговорна длъжност до изтичане срока на наказанието; да не извършва от свое или чуждо име търговски сделки и да не са регистрирани като еднолични търговци; да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; да не са управители, контрольори и членове на контролни или изпълнителни органи на друго държавно или общинско еднолично търговско дружество и да не заемат длъжност в ръководни органи на търговски дружества; да не са общински съветници, кметове и зам.-кметове, секретар на община и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност.

Провеждането на конкурса по документи и събеседването ще се извърши от комисия. Ако двама или повече кандидати получат еднакви предпочитания на комисията, решението за определяне на управител ще се вземе от кмета.