Откриха първите Защитени жилища в район „Овча купел”

Реализацията на обектите допринеся за създаването на модерна социална инфраструктура

Откриха официалното две Защитени жилища в район „Овча купел”, реализирани по проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, съобщиха от Столична община.

Защитеното жилище е форма на социална услуга за младежи над 18 години с интелектуални и/или физически увреждания, където лицата водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, в среда близка до семейната.

Във всяко от Защитените жилища в района ще бъдат настанени до 8 деца и младежи от Домове за деца с умствена изостаналост, Домове за деца с физически увреждания и от Домове за медико-социални грижи. Разпределението на помещенията в сградата е организирано по начин, осигуряващ лесна ориентация и безпрепятствена достъпност на децата с двигателни увреждания и затруднена мобилност. Груповите помещения дават възможност за съчетаване на дейностите на различните по възраст обитатели.

Реализацията на обектите допринесе за създаването на модерна социална инфраструктура на територията на град София, която съответства на тенденциите за бъдещо развитие на населението със специфични потребности.

Защитените жилища в район „Овча купел” са първите открити от общо 3 Защитени жилища и 13 Центъра за настаняване от семеен тип, изградени в рамките на Проекта.