Променят спешно Закона за насърчаване на инвестициите

Политика

08-04-2015, 15:37

Снимка:

parliament.bg

Автор:

Яница Танева

Всичко от Автора

Трябва да бъдат внесени промени според изискванията на европейското право

Комисията по икономическа политика и туризъм към парламента прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, предаде репортер на Bulgariautre.bg.

Измененията касаят приложимия режим на държавната помощ при прилагането на насърчителните мерки по Закона за насърчаване на инвестициите. Сред мерките са съкратени срокове за административно обслужване; индивидуално административно обслужване; придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс; финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура; финансово подпомагане за обучение на заелите нови работни места по инвестиционния проект; финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора разходи за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители.

Съгласно действащите разпоредби на закона финансовите мерки, които имат характер на държавна помощ, се предоставят по две схеми – за регионална инвестиционна помощ и за обучение, се посочва в доклада на комисията към промените.

Досега насърчителните мерки по закона се предоставяха в съответствие с Общия регламент за групово освобождаване – Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора.

На 26 юни 2014 г. е публикуван новият Общ регламент за групово освобождаване - Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, в сила от 1 юли 2014 г.

Във връзка с това е необходимо в Закона за насърчаване на инвестициите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му да бъдат направени промени, които имат за цел привеждането им в съответствие с изискванията на европейското право.

С одобряването на новите схеми, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕС) 651/2014 и уведомяването на Европейската комисия, ще се гарантира възможността за предоставяне на всички насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.

При обсъждането стана ясно, че Министерство на икономиката бърза с приемането на закона, тъй като е закъснял и е трябвало да бъде приет още в предишното Народно събрание.