В Шкорпиловци спират строежите край морето заради разкопки

Животът

10-06-2015, 14:18

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

Археологическият обект е разположена в имоти, държавна частна собственост, които не попадат в горски фонд и дюни

Нови ограничения и пълна забрана на строителството ще бъдат въведени в района на село Шкорпиловци, заради античен археологически комплекс, съобщи кметът на община Долни чифлик Борислав Натов. Неговите разкопки са започнати от чешкия археолог Карел Шкорпил още през 1917 г. Днес комплексът е със статут Групова археологическа недвижима културна ценност /ГАНКЦ/ "Късноантична крепост (квадрибург), раннохристиянска базилика, раннохристиянска гробница и част от старобългарски вал". 

Археологическият обект е разположена в имоти, държавна частна собственост, които не попадат в горски фонд и дюни. Той обаче се намира в Защитена зона "Плаж Шкорпиловци" BG0000100, определена по директива за опазване на природните местообитания и дивата природа. Комплексът е частично проучен и разкритите до момента елементи на укрепителната система, сгради и съоръжения илюстрират много важен археологически паметник на раннохристиянското изкуство и архитектура и определят нейното високо научно и културно-историческо значение. "Местоположението на находките предполага голям експозиционен потенциал и превръщането на комплекса в атрактивен обект на културния туризъм", обясни кметът Борислав Натов.

Преди месец специална комисия на Министерство на културата в продължение на три дни инспектира на място състоянието на археологическия обект. Изготвен бе констативен протокол, в който са предвидени редица мерки за опазване на археологическите находки.Общата площ на комплекса е 5,853 дка и той се определя като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация. "Забранява се пашата на домашни животни, бивакуване, палене на огньове и селскостопанска обработка на земята. Забранява се промяната на предназначението на земята и всякакъв вид строителство, което не е свързано с консервационно-реставрационни работи, катосе допуска такова за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – алеи, пейки, информационни табла, художествено осветление. Това обаче задължително се съгласува с Министерство на културата и РИОСВ – Варна", пише в предложението на комисията. То ще бъде внесено от директора на НИНКН в СЕСОНКЦ.За опазване на археологическия комплекс се определят три охранителни зони. Първата охранителна зона е обслужваща. В нея се забранява селскостопанската обработка на земята. Допуска се обаче поставянето на преместваеми обекти без да се извършват изкопни работи по схема, предложена от главния архитект на общината. Всички устройствени инвестиционни проекти се съгласуват с Министерство на културата и РИОСВ – Варна.Втората охранителна зона включва късноантично селище от IV-VII в . Определя се като зона за археологическо наблюдение и проучване. Допуска се промяна на предназначението на земята. Инвестеционните проекти, свързани с ново строителство и изграждане на инфраструктура, се съгласуват с Министерство на културата след провеждане на спасително археологическо проучване в рамките на определените във визата задължителни строителни линии и приемане на резултатите от тях от експертна комисия. Визата и инвестиционният проект в част "Архитектура" се съгласуват с Министерство на културата и РИОСВ – Варна. Освен това се забранява в земеделската земя в охранителната зона дълбоката оран и засаждането на трайни насаждения с дълбока коренна система.Третата охранителна зона е за опазване на старобългарския вал и панорамата. Определя се като зона за археологическо наблюдение и охрана на панорамата. Допуска се промяна на предназначението на земята. Новото строителство се ограничава във височина до 3,5 м и един етаж. Не се допуска свързано застрояване. Разрешените покриви ще са плоски или с наклон до 15 градуса. Устройствените проекти и визите за инвестиционни проекти се съгласуват с Министерство на културата и РИОСВ-Варна, предвижда предложението на комисията, направила оглед в района на Шкорпиловци.