Варненска съдийка предизвика скандал във ВСС

Новините

11-08-2015, 17:15

Снимка:

legalworld.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Искала да бъде преназначена от Варна в София

Молба на съдийка от Варна да бъде преместена в София е предизвикала скандал на едно от последните заседания на Комисията по предложения и атестиране на Висшия съдебен съвет. Поводът – някои членове на КПА превратно тълкували разпоредба в Закона за съдебната власт, което провокирало гнева на техни колеги, пише "Правен свят".

Съдия Елена Андреева от Окръжен съд-Варна депозирала молба в съвета да бъде преназначена по реда на чл. 194 от ЗСВ в равен по степен съд в столицата. Въпросният текст гласи: "В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на длъжностите в тях Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите."

Според Правилата за преместване по чл. 194, приети от този ВСС, преместването става след анализ на натовареността и от по-слабо натоварени звена във високо или свръхвисоко натоварени. Т.е. логично съдия Андреева трябва да работи в Софийския градски съд или Административен съд София-град (протоколът от заседанието на КПА не е публикуван все още).

Окръжният съд във Варна обаче е един от високо натоварените в страната, дори миналата година, при избора на председател на съда, членове на съвета изтъкнаха, че е на втора позиция, след СГС (сред окръжните). Т.е. няма как съдия Андреева от високо натоварен съдебен орган да бъде преместена в свръхвисоко натоварен по този текст от закона (дори и в АССГ, който също е свръхнатоварен), защото това е в противоречие на ЗСВ, логиката на разпоредбата е съвсем различна, коментираха пред "Правен свят" запознати.

И дават конкретен случай за пример – миналата година ВСС взе решение за закриване на Военен съд-Варна. Съветът закри пет щатни бройки там и откри пет щатни бройки в Окръжен съд-Варна и по реда на чл. 194 от ЗСВ преназначи съдиите.

Макар и да е изтъкнала социални причини – семейството й се е устроило в София, членове на съвета коментираха, че това не е достатъчно основание да бъде преназначена по чл. 194 от ЗСВ. Според тях съдия Андреева трябва да се яви на конкурс за преместване, както правят редица други магистрати, заявиха още от кадровия орган. (Този казус поставя и друг проблем – съдиите нямат друга възможност по закон, освен с конкурс, да поискат от ВСС да бъдат преместени.)

В случая има и нещо странно – преди да обсъди молбата на съдия Елена Андреева Комисията по предложения и атестиране не е поискала становище от двама от засегнати председатели – на Софийския градски съд Калоян Топалов и на Варненския окръжен съд Марин Маринов. В отговор на въпрос на "Правен свят" съдия Маринов заяви, че към момента не му е искано мнение по този въпрос. Съдия Топалов също заяви, че никой не е разговарял с него. Той обаче добави: "Ако подобно преназначаване бъде извършено, това ще е грубо нарушение и противоречие на закона. В случая изобщо не са налице предпоставките на чл. 194 от ЗСВ." Председателят на АССГ Радостин Радков не бе открит за коментар.

Въпросът е бил поставен принципно, защото на същото заседание е имало още няколко предложения за преназначаване на съдии по чл. 194 от ЗСВ, но от Административен съд Плевен в АССГ. След спорове на висок тон Комисията по предложения е отложила взимането на решение по молбата на съдийката и за останалите предложения.

През август 2012 г. съдия Елена Андреева е била командирована в СГС, където работи малко над две години и десет месеца. Наскоро бе откомандирована. В отговор на запитване на "Правен свят" за мотивите за това решение, от СГС обясниха, че съдия Андреева е била прекалено дълго командирована в СГС, през което време не се е класирала успешно на конкурсите (миналата година тя е участвала в конкурс за преместване в СГС или в АССГ и за повишаване в САС, получила е много добри оценки, но не достатъчни, за да бъде назначена – б.а.). Освен това съдия Андреева не отговаря и на критерия да е от съдебния район на градския съд. Не на последно място – високата висящност на разглежданите от нея въззивни граждански дела – 170.

От справката, която получихме, става ясно, че при извършената проверка след нейното откомандироване, са установени 87 въззивни граждански дела, обявени от съдия Андреева за решаване, по които няма постановен съдебен акт в законоустановения едномесечен срок. По 57 от тях е изтекъл дори разумният тримесечен срок, обясниха от СГС. 11 пък са частните граждански дела на съдия Андреева, по които също няма решение, като при 3 от тях е изтекъл 3-месечният срок.

В тази връзка в градския съд, на общо събрание на съдиите, вече са определени и критериите, по които да става командироването. Ще се командироват само съдии, които са спечелили конкурс, който още не е влязъл в сила; ще се взима предвид качеството на работа и ефективният съдийски стаж. И един от най-важните критерии, въведен още от и.ф. председателя на СГС Владимир Йорданов и изцяло възприет от новия шеф на съда Калоян топалов – да са най-вече съдии от Софийския районен съд, който е съдебен район на СГС.

Същевременно е взето решение да бъдат откомандировани онези съдии, които не са се класирали успешно на поне два последователни конкурса.