Интегрират с европроект учениците от малцинствата в Долни чифлик

Животът

25-11-2015, 10:55

Снимка:

Varnautre.bg/архив

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Ще бъдат обхванати и деца от семейства, търсещи или получили международна закрила

Община Долни чифлик започва разработването на проект за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, както и на децата, търсещите или получили международна закрила. Съгласие за това със свое решение даде и Общинският съвет. "Целта е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства, както и от маргинализирани обществени групи, да се изградят като пълноценни граждани и да получат възможност за социална и личностна реализация. Проектът ще обхване и деца от семейства, търсещи или получили международна закрила", обясни кметът на общината Красимира Анастасова.

Долни чифлик е бенифициент по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и затова ще кандидатства за финансиране с проектното си предложение по приоритетната ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване" и в рамките на инвестиционния приоритет: "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите". Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%, а предвидените средства за един проект са от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. Освен това по тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Срокът за изпълнение на проекта е от 12 до 36 месеца.

Целевите групи, които ще бъда обхванати, са ученици от етническите малцинства, деца търсещи или получили международна закрила, младежи, родители. В рамките на проекта е предвидено допълнително обучение по български език за онези, за които българският език не е майчин, както и допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище деца от малцинствата. Предвидени са и дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. В проекта ще бъде заложено кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от целевата група и осигуряване на психологическа подкрепа за тях, както и възможности за продължаване на образованието им в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование.

Проектът ще ангажира родителите да участват в образователния процес и със спацифични форми ще проведе кампания за разясняване на ползите от образователната интеграция, приемането на различието и редовното посещение на учебните занятия в училище. Една от важните задачи, които ще се решават в рамките на поректа, е преодоляването на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност). Предстои и разработването и приемането на общински план за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите, или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.