Project “Excellence in Public Sector“

Новините

08-12-2015, 08:38

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г. е една от оперативните програми на ЕС, финансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство. Основната й цел е да допринесе за по-силното и устойчиво икономическо и социално развитие на Черноморския регион. Един от проектите, който приключва своята работа понастоящем, е „Отличие в публичния сектор”. Той се реализира със съвместните усилия на 8 участници от 7 държави. Един от партньорите е Регионалната агенция за сътрудничество и развитие – Варна.

Основната цел на проекта е приложението на модела Обща рамка за оценяване (CAF 2013) в дейността на публичните власти и институции. Пряк резултат от внедряването на системата е увеличаването на административния капацитет – приоритет на националния план за развитие на България 2020. Общата рамка за оценяване е обработен метод на организациите на публичните власти в Европа за подобряване резултатите от тяхната работа с помощта на техники за управление на качеството. Тя е пряк резултат от съвместната работа на министрите от държавите на ЕС, отговарящи за държавните администрации.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Регионалната агенция за сътрудничество и развитие – Варна, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България.