Строителството остава приоритет на Инспекцията по труда

Животът

12-01-2016, 10:08

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

При проверките специално внимание ще се отдели на предстоящото масово саниране на сгради

Селско стопанство и строителство остават сред основните приоритети на контролната дейност на Главна инспекция по труда през 2016 г. При планирането й през годината е взето предвид, че двете икономически дейности са сред рисковите както по отношение на трудовия травматизъм, така и при възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предвидени са мерки за извършване на проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи и за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения по силата на еднодневните договори в отрасъл "Растениевъдство". Те бяха регламентирани с промени в Кодекса на труда и специална наредба от края на юли 2015 г. Условията на труд ще се проверяват във всички отрасли на селското стопанство.

При проверките в строителството специално внимание ще се отдели на предстоящото масово саниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилните жилищни сгради. За извършване на дейностите по саниране често се използва изключително рисковият въжен достъп. Ще продължи засиленият контрол на големите строителни обекти и при извършването на строителство с голям обем изкопни работи. Той беше наложен в последните години заради едновременното изграждане на много инфраструктурни обекти, необходимостта да се работи в кратки срокове и често да се наемат бързо работници без нужната квалификация, което е предпоставка за повишен трудов травматизъм.

И през 2016 г. ИА ГИТ ще се включи в кампанията на Комитета на старшите инспектори (SLIC). Тази година тя е насочена към "осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за лицата, работещи чрез предприятия, които осигуряват временна работа". Т.нар. "работници под наем", които фирмите наемат от предприятия, осигуряващи временна работа, по закон трябва да работят при същите условия, при които полагат труд работниците на предприятията ползватели. Данните на европейската статистика обаче показват, че трудовият травматизъм при работниците под наем е два пъти по-висок отколкото при другите работници. Ще се проверяват предприятията, осигуряващи временна работа, за да се установи колко работници са устроили на работа и в кои фирми. След това ще се проверяват и предприятията-ползватели на работната ръка, ако дейността им е у нас.На фокус в контролната дейност на ИА ГИТ са още посредническата дейност и условията, при които се командироват български работници в държави-членки на ЕС. Планирана е и мярка за проверки в малки и средни предприятия с цел противодействие и превенция на сивата икономика във всичките й проявления. Продължава периодичният контрол на условията на труд в рисковите производства - добивна и химическа промишленост, леене на метали и др., които ежегодно се проверяват на три, шест или 12 месеца в зависимост от степента на риска в тях.