Варненци изхвърлят по 367 кг боклук на година

Мисия Варна

08-02-2016, 16:18

Снимка:

Архив/Варнаутре.бг

Автор:

varnautre.bg

Всичко от Автора

Общината ще преговаря с търговци и разпространители срещу тоновете рекламни брошури в пощенските кутии

Всеки варненец изхвърля средно по 367 кг боклук на година. За сравнение европейските ни съседи оставят след себе си по 520 кг, а средната цифра за България е 488 кг. Това става ясно от Програмата за управление на отпадъците на община Варна 2015-2020 г., чийто проект от петък е публикуван на страницата на община Варна и чака мнения и предложения на гражданите. Отпадъците в града леко са се увеличили в периода 2012-2014 г., но за сметка на това директно на сметището отиват едва 9,7% от всички генерирани битови отпадъци в общината, което е едно от най-ниските нива за страната, пише още в документа.

Според авторите на програмата липсва ясна информация за количествата на

строителните отпадъци,

които обаче видимо се увеличават. Те отчитат, че има изоставане при осигуряването на площадки, на които домакинствата и фирмите да могат да оставят разделно събраните боклуци от ремонти. Затова парчетата бетон и мазилка се изхвърлят в контейнерите за смесени отпадъци или до тях, а изпълнителите на строителни работи често ги оставят на нерагламентирани места сред природата. Решението е в готовата вече инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради и в клетката за депониране на строителни отпадъци, включително и от разрушаване, които са част от проекта "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региона Варна (Аксаково)".

450 тона от сметта на варненци всеки ден поглъща

заводът за боклук в село Езерово

Там в Инсталацията за механично и биологично третиране на фирма "Екоинвест Асетс" АД отпадъците минават през шредиране, сепариране, балиране, отделяне на металите. 248 тона от тях преминават на денонощие през система за оползотворяване на биоразградимите отпадъци чрез биологично третиране (тунели за затворен тип компостиране с форсирана аерация и допълнително овлажняване на материала).

Остатъчната фракция от битовите отпадъци, преминали през предварително шредиране, сито, балистичен сепаратор, магнит и ръчно сортиране, заедно с производствени високотехнологични отпадъци (хартия, пластмаси, текстил) от няколко месеца отиват в новоизградената шредираща линия за

производство на гориво от битови и производствени неопасни отпадъци (RTF)

по технология на фирма Векоплан АГ-Германия. Инсталацията обработва по 224 т на денонощие, а полученото гориво се използва в циментовите заводи.

С еврофинансиране вече е завършена първата клетка на регионалното депо за отпадъци. Тя е с площ 52,715 дка, капацитет 577 хил. кв. м или 401 944 т отпадъци. В нея в следващите 5 г. ще се депонират битови и производствени неопасни отпадъци, включително остатъкът от третирането в завода за боклук в с. Езерово.

По същия проект ще бъдат осигурени контейнери за
разделно събиране на "зелените" отпадъци
от паркове и градини, както и остатъците от продукцията, продавана на пазарите. С камиони те ще бъдат транспортирани към новата инсталация за компостиране на "зелени" отпадъци.

Проектът осигурява и контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинството - луминисцентни лампи, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно обурудване и др. Предстои изграждане на центрове за разделно събрани отпадъци от домакинствата - едрогабаритни, строителни и растителни.

Община Варна има договори за оползотворяване на разделно събирани отпадъци - хартия, пластмаса, метал, стъкло от опаковки, с фирмите "Екопак България" АД и "Екоколект" АД. За излезли от употреба батерии и луминисцентни лампи има грижата "Елтехресурс" АД. На същата фирма могат да се предадат безплатно, но след заявка, излезли от употреба елтехнически и електронни отпадъци, батерии и акумулатори.

Няколко фирми оползотворяват отпадъците от стари МПС, предстои подписването на договор с "Трансинс авторециклиращ консорциум" АД за третиране на излезли от употреба гуми.

От програмата става ясно още, че Община Варна реализира

постъпления от такса смет

на 1 жител малко над средните за страната, но по-ниски от средното за най-големите общини в България - с население над 100 хил. жители). Разходите за управление на отпадъците на 1 тон също са над средните за страната стойности, макар и съпоставими с тези на най-големите общини.

Мерки за намаляване на боклуците са набелязани в отделна програма, също приложена за обсъждане на сайта на общината. В нея освен разяснителна камания сред гражданите и бизнеса (за по-малко отпадъци в производството и екоопаковки), се предвижда намаляване на

количеството отпадъчна хартия, образувано от рекламните материали

(в т.ч. и безплатните вестници). Това трябва да стане чрез поставяне на стикери "против нежелана поща" на разположение на всеки, който желае да участва, и чрез споразумения между пощенските служби и местната власт за зачитане на отказ на домакинствата, поставили стикер на пощенските кутии, от получаване на рекламни материали. В Брюксел, дават пример авторите на програмата, 27% използват стикера. Тези мерки са свързани и с по-малко разходи за самите разпространители и рекламодатели, тъй като се избягва отпечатването и разпостранението на материали до лица, които не желаят да ги използват и четат. Като начало стикерът ше бъде въведен в пилотен район.

Общината ще преговаря и с търговци относно стоките с изтекъл срок на годност или за продажба на стоки в насипно състояние с цел избягване на отпадъци от опаковки. От доставчиците на вода, ток, топлофикация, телефон и други услуги градската управа ще поиска да работят с електронни фактури на желаещите клиенти с цел спестяване на хартия и на разходи и горива за доставка.

Публикуваният документ припомня, че Община Варна има ангажимент за поетапно достигане на нива за рециклиране на битовите отпадъци:
до 1.01. 2016 - най-малко 25% от общото им тегло
до 1.01. 2018 - най-малко 40% от общото им тегло
до 1.01. 2020 - най-малко 50% от общото им тегло

Проектът на Програмата за управление на отпадъците на Община Варна 2015-2020 г. ще бъде достъпен на интернет страницата на Община Варна до 5 март, както и в стая 411 от 9.30ч. до 11.30ч. и от 14.30ч. до 16.30ч. всеки работен ден. Аргументирани предложения и становища могат да бъдат депозирани в указания срок в деловодството на Община Варна, до Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. За повече информация тел.:052/820 330; 820 159 – инж. Диана Кирчева