Край! И Върховният съд отсече: В "Салтанат" има алеи, няма улици

Мисия Варна

19-02-2016, 00:06

Снимка:

Архив/Варнаутре.бг

Автор:

Росица Пенкова

Всичко от Автора

Решението за Морската градина не подлежи на обжалване

Върховният административен съд потвърди решението на варненските магистрати срещу движението на коли в Морската градина. На сайта на ВАС вече е публикувано решението по делото, гледано на 14 декември 2015 г. 

През юли Варненският административен съд отмени заповедта на кмета Иван Портних за тотална забрана на движение на коли в Морската градина. На практика обаче с решението си магистратите потвърдиха забраната, защото за първи път се произнесоха по същество по казуса, а не само по административната законосъобразност на кметския акт. През лятото съдът прие подробна експертиза на спорната територия и постанови, че в Морската градина има алеи, а не улици и коли нямат място там. Затова, според съда, кметът не е трябвало да издава специална заповед за забрана на движението на МПС, тъй като това вече е забранено от Закона за движение по пътищата.

Такова е и становището на ВАС:
"... от представените писмени доказателства и от заключението на изслушаната експертиза се установява, че с последния ОУП на гр.Варна .... територията на Приморски парк – Варна (вкл. всички имоти на жалбоподателите) е предвидена като зона Зп (устройствена зона на градски паркове и градини за широко обществено ползване), като в скицата – част от заключението, с отделна сигнатура (рае) са отделени границите на „Историческо ядро на Морската Градина“ - паметник на градинското и парковото изкуство (Ткин А3).
„Историческото ядро на Морската градина“ е с териториален обхват на недвижимата културна ценност, идентичен с границите по двата представени по делото АДС и е изключителна държавна собственост.
Според заключението на вещото лице, за територията, предмет на процесната заповед – Историческото ядро на Морската градина и ПИ-150, към момента няма действащ подробен устройствен план. Въз основа на влезлия в сила ОУП Община Варна е започнала действия по възлагане на ПУП-ПЗР на територията. Алеята – ПИ-150, разделя Приморски парк на две части – на запад е историческото ядро на Морската градина, включващо двата имота по договора с Областна администрация (щриховани в червен цвят на скицата), а на изток – съставна зона 2 – местност „Салтанат“ (незащрихованата част) - двете половини са съставни части на Приморски парк – Варна, оконтурен със зелен цвят на скицата към СТЕ. Единствено имотът, собственост на жалбоподателя Александър Попов, попада в границите на Историческото ядро на Морската градина – имотите на останалите петима жалбоподатели са в съставната зона 2 – местност „Салтанат“.
Поради липсата на действащ ПУП на разглежданата територия, то няма и влязла в сила улична регулация за нея. Всички имоти с асфалтово покритие в територията на местност „Салтанат“ (където са имотите на петима от жалбоподателите), са с начин на трайно ползване /НТП/ – „За алея“...
Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал.7 от Закона за движение по пътищата, забранено е преминаването и паркирането на моторни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места.
Правилни са изводите на първоинстанционния съд, че диспозитивът по т.2 от оспорената заповед (на кмета Иван Портних, № 4170/11.11.2013, бел.ред.) представлява единствено възпроизвеждане на тази законова забрана...
Установената с чл.15 ал.7 ЗДвП забрана е известна на жалбоподателите, както и на всички граждани на Република България като част от действащото законодателство", гласи решението. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

Досега колите в Морската бяха забранявани неведнъж от бившия кмет Кирил Йорданов, но всички заповеди падаха в съда заради административни нарушения - най-често заради липсата на обществено обсъждане и срок за жалби. Това е първото отсъждане по същество по темата, което трябва да сложи край на над 10-годишната сага с автомобили по алеите и в зелените площи.