Над 880 варненци са попаднали в затвора през 2020-а

Крими

16-12-2021, 17:43

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

През миналата година на територията на областта са приключили делата за 1 441 извършени престъпления

През 2020 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 441 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили 1 200 - от тях за 616 престъпления - с ефективно осъждане, а за 584 - с условно осъждане, съобщават от Териториално статистическо бюро Североизток.

Делата за 18 престъпления са били прекратени, за 20 са завършили с оправдаване, а за 203 - с освобождаване от наказание.

През 2020 г. в област Варна обвиняеми са били 1 373 лица, от които: ефективно осъдени са 567 лица, или 41.3% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 567 (41.3%) лица; освободени от наказателна отговорност са 204 (14.9%) лица; оправдани са 17 обвиняеми лица (1.2%); прекратени са делата на 18 лица (1.3%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Варна през 2020 г. е 1 134. От тях 46 (4.1%) са непълнолетни.

През 2020 г. най-голям е броят на общоопасните престъпления - 627, или 52.3% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 568, или 50.1% от общия брой на осъдените лица. В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 404, или 64.4% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 356 лица, или 62.7% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2020 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 323 извършени престъпления (26.9% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 347 лица, или 30.6% от общия брой на осъдените през 2020 година. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 76.8% относителен дял от престъпленията против собствеността и 20.7% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 248 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 274.

През 2020 г. са наказани 87 престъпления против личността (7.3% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 70 лица, или 6.2% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 47 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 45.

През 2020 г. са осъдени за извършването на: документни престъпления - 59 лица (5.2%); престъпления против стопанството - 42 лица (3.7% от всички осъдени); престъпления против брака, семейството и младежта - 21 лица (1.8%); престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 10 лица (0.9%); престъпления против реда и общественото спокойствие - 9 лица (0.8%); престъпления против правата на гражданите - 5 лица (0.4%); престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 3 лица (0.3%).

Броят на осъдените мъже е 1 041, или 91.8% от общия брой на осъдените лица. Най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 26.7% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 93 (8.2%).

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2020 г. те са 881, или 77.7% от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителния дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (56.5%) и от 6 месеца до 1 година - 26.2% от всички осъдени на лишаване от свобода.

Наказанието пробация е наложено на 149 лица (13.1% от всички осъдени), глоба - на 99 лица (8.7%), а обществено порицание - на 5 лица (0.5%).