Съдът прекрати делото по жалба на МРРБ за колите по Крайбрежната във Варна

Мисия Варна

27-07-2023, 17:05

Снимка:

Varnautre.bg

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Административният съд във Варна е оставил без разглеждане жалбата на министъра на регионалното развитие и благоустройството против две заповеди на областния управител на Варна от 7 и 8 юни 2023 г. и е прекратил производството по делото, съобщиха от обвинението.

Съдът намира, че след като Държавата е възложила управлението на областния управител на имотите публична държавна собственост (5 бр. са процесните имоти), на които са изградени брегоукрепителни съоръжения на Крайбрежната алея – буни и дамба, то е недопустимо, по пътя на оспорване на актовете му пред съд, жалбоподателят да решава въпроси, свързани с начина на това управление. Защитата на националния интерес се изпълнява чрез провеждане на място, в областта, на държавната политика от областния управител, т.е. чрез изпълнение на административните му правомощия като местен орган на изпълнителната власт, а в случая жалбоподателят твърди нарушаване на права в резултат на издаден акт.

В мотивите си съдът сочи, че наличието на възможност за обжалване на процесните заповеди не може да се обоснове и от твърденията за защита на обществения интерес, защото по силата на закона прокурорът е този, който упражнява такъв общ надзор за законност (вкл. за защита правата на гражданите). Прокурорът следи за спазване на законосъобразността в административния процес и само прокуратурата е оправомощена от закона да защитава обществения интерес, чрез подаване на протест, в случай, че прецени, че е засегнат неблагоприятно или е реално застрашен. Съдът прави извод, че жалбата се явява подадена при липса на правен интерес, наличието на който е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното обжалване и за наличието на която предпоставка съдът е длъжен да следи служебно. Поради това, съдът оставя без разглеждане жалбата по настоящото производство и го прекратява.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС в седемдневен срок от получаване на съобщенията от страните.