Черноморски общини, туроператори и летища ще рекламират туризма за 5 млн. лв.

Туризъм

03-10-2023, 16:46

Снимка:

TravelNews

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Експерти на Министерството на туризма представиха насоките за кандидатстване.

По Програмата за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България, която обяви Министерството на туризма, могат да кандидатстват само местните администрации в областите Бургас, Варна и Добрич, като задължително трябва да бъде в партньорство с туроператор за входящ туризъм или летище. Това стана ясно днес на конференция "Градският туризъм и неговите потайности - новото лице на България като целогодишна дестинация" в хотел „Маринела София“, на което бяха представени насоките от туристическото ведомство пред представители на черноморските общини. Партньори по проектите могат да бъдат и юридически лица, които са оператори на граждански летища за обществено ползване. Такива са летищата във Варна, Бургас и София, съобщи TravelNews.

Минимално изискване към състава на партньорството е то да включва поне една община, допустим кандидат/бенефициент и поне една туроператорска организация, регистрирана съгласно Закона за туризма, и/или юридическо лице, което е оператор на гражданско летище за обществено ползване в България. По процедурата е недопустимо партньорство, което е съставено само от общини. Една община може да бъде кандидат/бенефициент в до две проектни предложения.

Максималната стойност, която може да се предостави за финансиране на един проект, не може да надхвърля 400 000 лева. Финансовата помощ, която се отпуска по процедурата, е 60% от общия размер на бюджета. Останалите 40% следва да бъдат осигурени под формата на собствено съфинансиране от общината и партньора - туроператор. Допустими кандидати са следните общини - Аврен, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Бяла (Варненска област), Варна, Вълчи дол, Девня, Добрич-град, Долни чифлик, Дългопол, Каварна, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Суворово, Царево, Шабла и Созопол.

Туроператорите – партньори по проектите, трябва да водят чужди туристи в България и да използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети и/или редовни полети до страната, с цел туризъм. За доказване на това обстоятелство следва да представят писмо от авиокомпания, като приложение към формуляра за кандидатстване. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. Освен това туроператорите трябва да са регистрирани съгласно чл. 61 и чл.62 от Закона за туризма като извършващи туроператорска дейност, и имащи сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора“, и да са вписани в Националния туристически регистър, поддържан от Министерство на туризма. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само туроператори, които са регистрирани преди 01.01.2023 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2021 г. и 2022 г.

Кандидатите определят необходимия срок за изпълнение на проекта в месеци, въз основа на времето, необходимо за реализиране на всички планирани дейности, но не повече от 12 месеца - максималната допустима продължителност на проекта. Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от деня на подписване на договора за предоставяне на финансовата помощ от страна на бенефициента.

Допустимите дейности за финансиране са в следните области:

- Разработване и предоставяне на индивидуализирани туристически пакети, включващи не само основните и допълнителните туристически услуги, но и възможности за съчетаване на различни видове туризъм, а именно морски туризъм, съчетан с културен, кулинарен, винен, спортен, фестивален и/или друг вид туризъм, като в тази връзка е необходимо да се търсят подходящи подходи за разнообразяването на почивката и ползване на комбинирани туристически продукти;

- Диверсификация на предлаганите туристически продукти и рекламните послания за привличане на различни целеви групи туристи;

- Дейности за популяризиране на туристическите продукти на международния туристически пазар и привличане на различни групи туристи чрез подходящи послания и канали за предаването им (онлайн реклами и социални мрежи, публикации в специализирани туристически издания, присъствие в международни туристически каталози, телевизионна, радио и печатна реклама, рекламиране в туристически агенции и др.);

- Рекламиране на дестинация „България“ чрез съвместни кампании на туроператори и гражданските летища за обществено ползване в и извън България, използвайки  определените за целта изложбени площи и/или интерактивни екрани на летищните терминали;

- Осъществяване на ефективни комуникационни кампании на стратегически пазари за представяне на България като туристическа дестинация, които ще осигурят надеждна и актуална информация за възможностите за туризъм в целевите общини на целевите пазари, като същевременно ще гарантират по-пълно представяне на наличното предлагане за практикуване на разнообразни форми на туризъм във всички сезони;

- Повишаване ефективността и ефикасността на маркетинговите дейности и предлаганата пазарна информация за туристическия продукт на международно ниво чрез интегрирани комуникационни кампании на целеви за България пазари.

- Дигитализация на предлаганите услуги и използване на интернет като основен комуникационен канал през всички сезони;

- Създаване на трайни партньорства между местна власт и туристическия бранш;

- Разработване и предлагане на специализирани туристически пакети и промотиране на забележителности с цел повишаване на приходите в тези райони и реинвестиции в поддръжка и подобряване на състоянието на туристическите обекти;

- Предлагане на вече съществуващи туристически пакети, които са били обект на разработване на други програми/проекти или с друг вид финансиране.

Първоначално проектите се отсяват по административно съответствие и допустимост, следва техническа и финансова оценка с точки. Класирането се извършва в низходящ ред, съгласно получените на етап техническата и финансовата оценка брой точки. Финансирането на одобрените проектни предложения се извършва по реда на класирането им до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата, който е в размер на общо 5 млн. лв. Крайният срок за подаване на предложенията в системата СУНИ е до 16:30 ч. на 27 ноември 2023 година. Пълните условия за кандидатстване може да видите тук.